Organizational Behavior

2019-2020

Doel vak

Organizational Behavior gaat over de menselijke factor in organisaties.
Bedrijfsprocessen, zoals Accounting, Supply Chain Management en
Strategie, kunnen onmogelijk bestaan zonder de betrokkenheid van mensen
die ze uitvoeren. Zelfs in deze tijd van digitalisering, blijft
menselijk gedrag cruciaal in deze processen. Hoe gedragen mensen in
organisaties zich, en waarom? Hoe komt het dat mensen hun gedrag
veranderen zodra ze een organisatie betreden? Wat gebeurt er als je
dagelijks werkt onder grote morele druk, in een angstcultuur of in een
organisatie waar fraude wordt gepleegd? Je hebt mogelijk al je eigen
(theoretische) verklaring gevormd over menselijk gedrag in (conflict)
situaties op de werkvloer. De hamvraag is echter: is er enige empirische
steun voor jouw verklaring c.q. theorie? Deze cursus helpt eigen
opvattingen kritisch te beschouwen en te toetsen aan bestaande theorieën
over sociaal gedrag in organisaties.

Inhoud vak

We kijken tijdens de cursus Organizational Behavior naar gedrag in
organisaties op drie niveaus: het individu, de groep en de organisatie.
Het individuele niveau focust op de individuele werknemer, zijn/haar
moreel kompas en professionele rol. Onderwerpen zoals waarden,
attitudes, motivatie en professioneel gedrag komen aan de orde. Het
groepsniveau gaat vooral over teams, de interactie en ongeschreven
regels binnen en tussen groepen in organisaties. Hier komen thema’s aan
de orde zoals groepsdynamica, macht, fraude en conflicten. Op
organisatieniveau wordt gekeken naar de interactie tussen managers,
werknemers, groepen en de organisatie als geheel. Thema’s zoals
leiderschap, organisatiecultuur en organisatieverandering worden
behandeld.
Om de praktische relevantie van Organizational Behavior te benadrukken
zullen we tijdens de werkcolleges een accountancy casus uit de praktijk
analyseren, gebruikmakend van vakliteratuur.

Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges.
Aanwezigheid is verplicht en actieve deelname wordt meegewogen in de
eind-beoordeling.

Toetsvorm

Studenten worden na afloop van het vak getoetst aan de hand van een
schriftelijk tentamen. Daarnaast voeren studenten een opdracht uit.

Literatuur

Een selectie van ongeveer 8 hoofdstukken uit: Kinicki, A. and Fugate, M.
2019.
Organizational Behavior: A Practical Problem-Solving Approach,
McGrawHill, Third Edition. Een selectie van hoofdstukken uit dit boek
getiteld "Organizational Behavior" compiled by S. Van de Bunt
(2018/2019) is vanaf mei 2019 verkrijgbaar in de VU Boekhandel. Overige
vakliteratuur staat vermeld op Canvas.

Overige informatie

Taal: Nederlands gesproken; Engelstalige literatuur.

Bekijk de informatie over de CEA-overgangsregeling om te zien of dit vak
voor jou van toepassing is.

Afwijkende intekenprocedure

Tijdige aanmelding wordt geadviseerd.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_OB
Studiepunten 4 EC
Periode P6, P3
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. S.G.M. van de Bunt
Examinator prof. dr. P. Wallage RA
Docenten dr. S. Nijs
drs. J.L. van Gestel RA
prof. dr. P. Wallage RA
drs. J.L. Millenaar
drs. C. de Kater MSc RA
dr. M.M. Rietdijk
R. Blokker MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep