Sociaal Recht

2019-2020

Doel vak

Het vak sociaal recht is een inleiding op de regels die met werken en
niet-(meer) werken te maken hebben. Het vak is een algemene inleiding
waarbij daar waar mogelijk aansluiting word gezocht bij de controle en
adviespraktijk van de accountant.

Inhoud vak

Na het volgen van dit vak moet de student in staat zijn om in tijdens
zijn (toekomstige) controle en advieswerkzaamheden te signaleren
wanneer regelingen uit het sociaal recht voor werkgevers en werknemers
in de beroepspraktijk van de accountant betrokken dienen te worden.
De module behandelt de drie rechtsgebieden die tezamen het sociaal recht
vormen:
Het individuele arbeidsrecht.
Het collectieve arbeidsrecht.
Het socialezekerheidsrecht.

Onderwijsvorm

De module sociaal recht wordt aangeboden in de vorm van hoorcolleges en
videocolleges.

Toetsvorm

Het vak wordt getoetst door een schriftelijk tentamen. Het tentamen
bestaat uit 20 meerkeuzevragen

Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de collegesheets en
hetgeen behandeld is tijdens de (video)colleges.

Literatuur

W.G.M. Plessen & P.M.M. Massuger, Arbeidsovereenkomstenrecht en
sociaalzekerheidsrecht (meest recente druk) , ISBN 9789001881573

W.l Roozendaal, Arbeidswetgeving, (2017-2018), ISBN 9789013140514

De sheets die zijn gepubliceerd op Canvas vormen integraal onderdeel van
de te bestuderen stof.

Overige informatie

Op Canvas zijn bij "Contacts" de contactpersonen vermeld.

Algemene informatie

Vakcode EPG_A_SR
Studiepunten 2 EC
Periode P7
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator mr. P.G. Vertin
Examinator prof. dr. O.C. van Leeuwen
Docenten mr. N.A. Jansen MBA
mr. P.G. Vertin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege