Academic Skills

2019-2020

Doel vak

Academische vaardigheden zijn essentieel voor het goed kunnen
functioneren in een wetenschappelijke omgeving zoals in een rol van
universitair student en wetenschappelijk gevormde professional. Het
centrale doel van dit vak is het verkrijgen van elementair inzicht in de
processen, producten en mores van wetenschap binnen het academische veld
van Bedrijfskunde en het ontwikkelen van vaardigheden om
wetenschappelijk verantwoord onderzoekswerk te kunnen produceren.
Daarvoor zullen studenten in staat moeten zijn om (1) onderscheid te
kunnen maken tussen vormen van wetenschappelijke en niet-
wetenschappelijke kennisverwerving en rapportage en (2) een
wetenschappelijk paper over een bedrijfskundig onderwerp te schrijven.
Het volgen van deze cursus draagt bij aan: het adequaat kunnen lezen en
schrijven van wetenschappelijke teksten en het kunnen ontwikkelen van
een origineel academisch onderzoek (academische- en
onderzoeksvaardigheden), het kunnen vertalen van een praktische
bedrijfskundige situatie naar een academisch verantwoorde en relevante
onderzoeksvraag (verbinden theorie en praktijk), het kunnen analyseren
van
teksten in teamverband en effectief kunnen communiceren over onderzoek
richting andere wetenschappers (sociale vaardigheden), het kritisch-
wetenschappelijk kunnen beoordelen van redeneringen en conclusies
(algemene ontwikkeling) en verkrijgen van kennis over wat het betekent
om als wetenschapper te werken (zelfbewustzijn).

Inhoud vak

In deze cursus zullen studenten niet alleen hun kennis over de kenmerken
van de academisch verantwoorde praktijken en het onderscheid met andere
vormen van kennisverwerving en rapportage verder verdiepen, maar deze
ook gaan toepassen. Studenten doorlopen hierbij de belangrijkste stappen
in het schrijven van een wetenschappelijk onderzoekspaper over een
bedrijfskundig onderwerp. Hierin ontwikkelen studenten vaardigheden
onder meer op het vlak van het introduceren, afbakenen en verantwoorden
van een onderwerp, het creëren van een productieve onderzoeksvraag
hierover, het verkrijgen, analyseren en verwerken van relevante
literatuur, het trekken van verantwoorde conclusies en het ontwikkelen
van een passende onderzoeksopzet.

Onderwijsvorm

- Hoorcolleges
- Werkcolleges

Toetsvorm

Individuele- en groepsbeoordeling

Literatuur

- Lee, N., and Lings, I. (2008). Doing business research: a guide to
theory and practice. London: Sage.
- Additioneel materiaal verstrekt via Canvas of via de
werkgroepdocent

Aanbevolen voorkennis

Kennis van Organization Theory is cruciaal gegeven dat de behandelde
thema’s hierin de basis vormen voor een mogelijk onderwerp voor het
wetenschappelijke paper.

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_ACSK
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. H.S. Heusinkveld
Examinator dr. H.S. Heusinkveld
Docenten Y.E. Dudink MSc
dr. L.H. Hoeksema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: