Business Mathematics

2019-2020

Doel vak

Dit vak is het eerste in de lijn van de academic core, waarin je
vertrouwd raakt met de wiskundige denk- en werkwijze (Quantitative and
research skills). In dit vak maak je kennis met een aantal belangrijke
wiskundige en statistische onderwerpen en een aantal elementaire
kwantitatieve technieken met betrekking tot bedrijfskunde en economie.
Deze technieken zijn niet alleen van belang in een academische context,
maar ze helpen tevens bij het analytisch oplossen van bedrijfskundige
vraagstukken (Bridging theory and practice – knowledge). Je leert niet
alleen die technieken, maar ook de kunst van het abstraheren van een
probleem in de echte wereld tot een wiskundig probleem, en weer terug
van een wiskundig antwoord tot een antwoord dat relevant is voor de
echte wereld (Bridging theory and practice – application).
Na succesvolle afronding van dit vak kun je:
• goed omgaan met wiskundige notatie (passief en actief);
• gebruik maken van de sommatie-operator en de product-operator;
• beschrijvende statistieken (gemiddelde, variantie, covariantie,
correlatiecoëfficiënt) uitrekenen en interpreteren;
• werken met de elementaire beginselen van de kansrekening
(toevalsvariabelen, kans, verdelingsfunctie, verwachting, variantie);
• functies van één of meer variabelen differentiëren;
• impliciete functies visualiseren met niveaukrommes en differentiëren;
• eenvoudige functies integreren;
• vaststellen wanneer je een afgeleide of integraal nodig hebt;
• vanuit een functie elasticiteiten berekenen;
• extreme waarden van functies van één of twee variabelen vinden;
• extreme waarden van functies van één of twee variabelen met een
nevenvoorwaarde vinden door de Lagrange-methode te gebruiken;
• gebruik maken van vectoren en matrices;
• operaties op vectoren en matrices (transpositie, inwendig product)
gebruiken;
• de inverse van een matrix gebruiken en berekenen;
• stelsels lineaire vergelijkingen opstellen en oplossen;
• een vraagstuk formuleren als lineair programmeringsprobleem;
• de formule-editor van Microsoft Word gebruiken;
• Microsoft Excel, inclusief de Solver add-in, gebruiken om diverse
wiskundige vraagstukken te modelleren.

Inhoud vak

Wiskunde is een uitdagend en uiterst relevant onderwerp voor een student
bedrijfskunde. Zaken doen vereist een visie, maar daarvoor moet je wel
de feiten kennen, en de getallen paraat hebben. Je kunt geen business
plan maken zonder gebruik te maken van wiskunde, en wiskunde is ook
onontbeerlijk bij planning, voorraadbeheer en logistiek. In de
bedrijfskundige literatuur zien we veel wiskundige modellen,
bijvoorbeeld voor het roosteren, voor financiering, en voor
investeringen. Het gebruik van dergelijke modellen vereist een goed
begrip van elementaire wiskundige principes zoals de
multi-variabele-calculus, optimalisatie en verwachting. Verder is
handigheid in de omgang met spreadsheets nodig, evenals het kunnen typen
van correcte en goed leesbare formules. Dit vak schenkt daarom ook
aandacht aan dergelijke vaardigheden.
Tenslotte, wiskunde is meer dan berekeningen en getallen, het is een
taal. Het is van belang dat je deze taal beheerst als je een analytische
denkwijze wilt ontwikkelen, wat van belang is voor een academicus maar
ook voor een succesvolle manager. Het biedt de eerste stap op weg naar
een begrip van de kwantitatieve en wiskundige aanpak van analytisch
complexe vraagstukken die je als bedrijfskundestudent zult tegen komen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkcolleges
Computercolleges

Toetsvorm

Individuele toetsing
Aanwezigheid en deelname

Vereiste voorkennis

nvt

Literatuur

Sydsæter, Knut, Peter Hammond, and Arne Strøm (2016), Essential
Mathematics for Economic Analysis, fifth Edition, Pearson Education
Aanvullende documenten via Canvas

Overige informatie

Het behalen van dit vak is verplicht voor een positief BSA aan het einde
van je eerste jaar.
Bij dit vak worden de programma’s Word (inclusief de formule-editor) en
Excel (inclusief de Solver add-in) gebruikt. Deze programma’s zijn
beschikbaar op de computers op de VU-campus. Desgewenst kan men via
http://www.surfspot.nl/ een goedkope versie voor thuisgebruik
aanschaffen. Bij de tussentoetsen worden de Engelstalige versies voor
Windows gebruikt.

Afwijkende intekenprocedure

Voor dit vak geldt een afwijkende intekenprocedure. Je hoeft jezelf niet in te tekenen, maar je wordt door de faculteit ingetekend op dit vak.

Aanbevolen voorkennis

Actieve beheersing van Wiskunde A of B of VWO-niveau. Het kan zinvol
zijn de kennis en vaardigheid vooraf bij te spijkeren. Daartoe biedt de
VU een online summer school aan (zie http://sbe.prep-campus.nl/).

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_BUSM
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. R. Heijungs
Examinator dr. R. Heijungs
Docenten T.N. Bosman MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege*, Werkgroep*

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: