Human Resource Management and Organizational Behavior

2019-2020

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden:
- Je bent in staat om een HR-gerelateerde praktische casus uit de media
te
analyseren, een argument map op te
bouwen en een theoretisch onderbouwd advies uit te brengen.
- Je bent in staat om een probleemstelling te formuleren die gebaseerd
is
op een praktische casus en om theoretische argumenten te relateren aan
een praktisch advies.

Verbinden theorie en praktijk:
- Je hebt een basis begrip verkregen van theorieën en concepten in HRM
en
OB en bent in staat om deze te analyseren,
vergelijken en toe te passen.
- Je bent in staat om OB en HRM theorieën en concepten toe te passen op
een HR-gerelateerd probleem.

Sociale Vaardigheden:
Je bent in staat om te werken in een klein team en om mondeling een case
opdracht te presenteren die een theoretische analyse en praktisch advies
behelst gebaseerd op een HR-gerelateerd probleem uit de media.

Zelfbewustzijn:
Je bent in staat om kritisch te reflecteren op je individuele en
teamprestaties tijdens de cursus en je bent in staat om OB en HRM
theorieën en concepten te gebruiken om dit met theoretische argumenten
te onderbouwen.

Inhoud vak

Deze cursus gaat over jou. HRM & OB gaat over de menselijke factor in
organisaties. Alle bedrijfsprocessen in het BK curriculum, zoals
Marketing, Supply Chain Management en Strategie, zouden onmogelijk
kunnen bestaan zonder dat mensen ze uitvoeren. Heb je je wel eens
afgevraagd waarom mensen in organisaties zich gedragen zoals ze dat
doen? Heb je je wel eens afgevraagd waarom mensen hun gedrag veranderen
zodra ze een organisatie betreden? Je hebt mogelijk al je eigen
theorieën gevormd over hoe mensen zich gedragen in sociale situaties.
Maar de hamvraag is: is er eigenlijk wel enige empirische steun voor
jouw theorieën? Deze cursus zal je helpen om je eigen theorieën te
toetsen en om ze kritisch te beschouwen door ze te vergelijken met
andere bestaande theorieën over sociaal gedraag in organisatiecontexten.
We kijken daarbij naar gedrag op drie verschillende niveaus: het
individu, de groep en de organisatie. Het individuele niveau focust zich
op de individuele werknemer en zijn/haar baan. Je zal onderwerpen
bestuderen als persoonlijkheid, werkgerelateerde attitudes, motivatie en
stress. Het groepsniveau gaat vooral over teams en de interactie binnen
en tussen groepen in organisaties. Hier komen thema’s aan de orde als
groepsontwikkeling en –dynamica, diversiteit, conflicten en
onderhandelingen. Tot slot zal het organisatieniveau vooral kijken naar
de interactie tussen managers, werknemers, groepen en de organisatie als
geheel. Voorbeelden van onderwerpen zijn organisatieverandering en
leiderschap. Deze drie perspectieven zullen vervolgens geïntegreerd
worden door ze te linken aan HRM: hoe kunnen we het beschikbare
menselijke kapitaal optimaal inzetten om werknemers optimaal te laten
functioneren en organisaties te laten opbloeien?

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkcolleges

Toetsvorm

Individuele beoordeling en teambeoordeling
Verplichte aanwezigheid tijdens werkcolleges

Literatuur

samengesteld handboek, details worden in course manual gegeven.

Aanbevolen voorkennis

Inhoudelijk zal deze cursus met name voortbouwen op de kennis die is
opgedaan tijdens Organizational Theory 1.2. Qua vaardigheden hebben
studenten de cursus Academic Skills 1.3 als uitgangspunt nodig voor deze
cursus.

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_HRMOB
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. J.K. Oostrom
Examinator dr. J.K. Oostrom
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: