Integration Project

2019-2020

Doel vak

Hoofddoel: Het op geïntegreerde wijze toepassen van inzichten uit de
eerder in het eerste jaar gedane vakken.

Nadere specficatie:

Academische en onderzoeksvaardigheden: Kunnen integreren van
verschillende perspectieven en modellen in een samenhangende analyse en
beoordeling van een bedrijfsprobleem of bedrijfsmodel; Kunnen vertalen
van een kritische analyse in goed onderbouwde conclusies of
aanbevelingen; In staat zijn data te verzamelen over een praktijkcasus
aan de hand van desk research en interviews, en deze casus te
beschrijven.

Verbinden theorie en praktijk: Het op geïntegreerde wijze kunnen
toepassen van verkregen kennis op een praktijkcasus; In staat zijn om
tot gefundeerde conclusies of aanbevelingen te komen.

Sociale vaardigheden: Een interview met een ondernemer houden op een
effectieve en productieve manier;
Het geven van een heldere en prikkelende presentatie.

Verbreden horizon: Het kunnen integreren van verschillende disciplinaire
perspectieven en modellen in een samenhangende analyse van een
bedrijfsprobleem;

Zelfbewustzijn: In staat zijn te reflecteren op de eigen ontwikkeling in
het eerste collegejaar en vooruit te blikken op het vervolg van de
opleiding.

Inhoud vak

Een groot voordeel van de studie bedrijfskunde is dat je een
verscheidenheid aan kennis en vaardigheden opdoet. Tegelijkertijd brengt
dit de uitdaging met zich mee in te zien hoe al deze verschillende
kennisgebieden samenhangen. Dit vak heeft als doel het op een
geïntegreerde manier toepassen van de tot dusver verkregen kennis en
vaardigheden, en het belang in te zien van goede afstemming en
integratie. Je gaat een tweetal praktijkopdrachten doen die je in staat
stellen de kennis die je het afgelopen jaar bent tegengekomen, te
integreren en toe te passen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, instructiecolleges en werkcolleges

Toetsvorm

(Tussentijdse) opdrachten – individuele en groepsbeoordeling.

Vereiste voorkennis

Geen

Literatuur

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a
handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley &
Sons. (gratis electronisch beschikbaar in VU bibliotheek)
(De Nederlandstalige editie is ook prima geschikt)

Aanbevolen voorkennis

Kennis van de kernvakken die in de perioden 1.1 tot en met 1.5 zijn
gedoceerd. Het is de bedoeling om de theorieën, tools, modellen en
inzichten uit deze vakken te integreren en toe te passen bij de
opdrachten.

Algemene informatie

Vakcode E_BK1_IP
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M.W. van Gelderen
Examinator dr. M.W. van Gelderen
Docenten dr. G.P. Melker
drs. H.R. van Marlen
dr. M.W. van Gelderen
M. van Merriënboer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: