Business Research Methods II

2019-2020

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden: (1) het opstellen van een
onderzoekdesign dat geschikt is voor kwantitatief onderzoek, (2) het
kunnen opstellen van een vragenlijst voor kwantitatief onderzoek, en (3)
Het analyseren van kwantitatieve data en het begrijpen, kunnen uitleggen
en kunnen
toepassen van de belangrijkste kwantitatieve analyse technieken. De
juiste kwantitatieve technieken leren selecteren voor specifieke
bedrijfsproblemen.

Verbinden theorie en praktijk: Het toepassen van de
kwantitatieve onderzoeksmethoden om, door dataverzameling en
gestructureerde data-analyse, een bedrijfsprobleem te kunnen oplossen.
De toegevoegde waarde van kwantitatieve onderzoeksresultaten naast de
eerder verkregen kwalitatieve resultaten (uit het vak BRM-I komt hierbij
aan de orde. Het leren programmeren in R, een programmeertaal die steeds
meer gebruikt
wordt in het bedrijfsleven.

Specifieke doelen: (1) Het voortbouwen op de kwalitatieve
onderzoeksresultaten uit BRM-I om te komen tot een vragenlijst die
geschikt is voor kwantitatief onderzoek. (2) het leren werken met de
programmeertaal R om kwantitatieve analyses te kunnen uitvoeren.

Inhoud vak

In BRM 1 leer je om bedrijfsproblemen te onderzoeken, oplossingen kunt
bedenken en deze kunt toetsen. De kwalitatieve resultaten resulteren tot
een eerste inzicht in bedrijfsproblemen en eerste indicaties voor
mogelijke oplossingen. Voor precieze getalsmatig onderbouwde
oplossingsrichtingen
heb je kwantitaitief onderzoek nodig.
In BRM-2 leer je hoe je voortbouwend op kwalitatieve
onderzoeksresultaten een gedegen kwantitatieve vragenlijst kunt
opstellen. Er wordt uitlgelegd hoe je een goede opzet voor kwantitatief
onderzoek maakt, inclusief het trekken van een goede (representatieve)
steekproef. Je leert het verband te zien tussen het oplossen van je
bedrijsprobleem en de statistische technieken die beschikbaar zijn.
In BRM II wordt je geleerd data in te lezen in R, te bewerken en te
analyseren. Verschillende kwantitatieve technieken worden uitgelegd en
gebruikmakend van R toegepast op diverse datasets. De voorbewerking van
de datasets is consistent met analyseproblematiek die ook in het
bedrijfsleven voorkomt.

BRM-2 is een gedegen voorbereiding op het Research Project, d.w.z. BRM-2
leidt tot een eerste opzet voor de vragenlijst die in Research Project
wordt afgenomen
bij een voldoende grote steekproef. Je eigen data analyseer je in
Research
Project in R, waarbij je de in BRM-2 geleerde kennis toepast op je eigen
data.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsvorm

Individuele- en groepsbeoordeling

Literatuur

- Chapman, Chris & Elea McDonnell Feit (2015), “R for Marketing Research
and Analytics”
- Saunders, Lewis, Thornhill (2016), "Research Methods for Business
Students"
- Sreejesh et al. (2014) “Business Research Methods: An Applied
Orientation” (e-book; enkele hoofdstukken)

Overige informatie

Het is noodzakelijk de opdracht(en) van BRM II grondig te maken
aangezien er verder mee wordt gewerkt bij Research Project (BRM-3)

Aanbevolen voorkennis

Academic Skills
Business Statistics 1.4
BRM I

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_BRM2
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator prof. dr. H. van Herk
Examinator prof. dr. H. van Herk
Docenten N.J. Schartman
dr. M.H. Morren
prof. dr. H. van Herk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: