Finance

2019-2020

Doel vak

Academische en onderzoeksvaardigheden: We leren je een financieel
economisch
vraagstuk (investerings-, prijsvormings- en beleggingsvraagstuk) te
analyseren en te abstraheren van niet essentiële informatie. We leren je
de juiste methode en/of techniek
toe te passen bij het oplossen van een specifiek financieel economisch
probleem.

Verbinden theorie en praktijk - knowledge:
Je verkrijgt een gedegen basiskennis van het investeringsvraagstuk van
ondernemingen en van het prijsvormings-vraagstuk en beleggingsvraagstuk
voor beleggers.

Verbinden theorie en praktijk- application:
We leren je actuele investerings- en beleggingsthema’s te koppelen aan
de theorie.

Specifieke leerdoelen:
Na afronding van dit vak:
- kan de student financieel economische basisbegrippen uitleggen en
toepassen;
- is de student bekend met het model van Hirshleifer en het
separatietheorema van Fisher;
- kan de student het verschil bepalen tussen winst en kasstroom;
- kan de student de waarde van een project te bepalen;
- kan de student de netto contante waarde methode toepassen;
- kan de student de voor- en nadelen van alternatieve
investeringsselectie-methoden uitleggen;
- kan de student de waarde van een vermogenstitel (aandeel /
obligatie) bepalen;
- kan de student individuele beleggingsobjecten tot een
beleggingsportefeuille combineren en een voor de belegger optimale
portefeuille aanwijzen.
- kan de student de vermogenskostenvoet van een project bepalen aan
de hand van het CAPM.

Inhoud vak

In dit vak worden het ontstaan van de financieringsbehoeften en de
uitgangspunten van financieel management behandeld. Daartoe worden eerst
de ondernemingsdoelstellingen onder de loep genomen. De begrippen
waardering en waardecreatie spelen daarbij een cruciale rol. Het gebruik
van de (netto) contante waarde methode wordt uitgebreid behandeld. Deze
methode wordt gebruikt bij de waardering van vreemd en eigen vermogen
(obligaties en aandelen), en bij het bepalen van waardecreatie door
investeringsprojecten. Daarna wordt de verhouding tussen rendement en
risico behandeld. Dit gebeurt o.a. door te kijken hoe het nemen van
risico in financiële markten wordt beloond. Concepten als
diversificatie, systematisch versus idiosyncratisch risico, Capital
Asset Pricing Model (CAPM), en optimalisatie van beleggingsportefeuilles
worden hier behandeld. Je leert op basis van het CAPM bepalen wat de
door de markt bepaalde vermogenskostenvoet is voor de onderneming.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Geschreven tentamen (individuele beoordeling)
Tussentoets(en) (individuele beoordeling)

Literatuur

1) J. Berk en P. DeMarzo, Corporate Finance, Pearson, 4de Global
Edition, 2017.Dit boek behoort ook tot de verplichte
literatuur van de vakken Finance II en Financial Modeling and
Derivatives.

2) Finance I, Tekst- en Opgavenboek, laatste editie.

Aanbevolen voorkennis

Business Mathematics of equivalent.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_FIN1
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. M.B.J. Schauten
Examinator dr. M.B.J. Schauten
Docenten dr. M.B.J. Schauten
prof. dr. M.J. van den Assem

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: