Finance II

2019-2020

Doel vak

Academische Vaardigheden: studenten leren op een hoog niveau van
abstractie de rol van de vermogensstructuur en bestuursstructuur van een
onderneming te analyseren.

Kwantitatieve Vaardigheden: studenten leren de vermogenskostenvoet te
berekenen voor investeringsprojecten en ondernemingen, bedrijven te
waarderen en daarbij rekening houdend met de vermogensstructuur. De
uitdaging ligt in het destilleren van te gebruiken gegevens en
kwantitatieve relaties uit de veelheid van informatie die beschikbaar is
van een onderneming of investeringsproject.

Vakkennis: de onderwerpen vermogensstructuur, schuldfinanciering, het
agency probleem, dividend beleid, vermogenskostenvoet, methoden van
waarderen en corporate governance vormen de kern van het vakgebied
Corporate Finance.

Inhoud vak

Het college sluit aan op Finance, waarin op de investeringsstructuur van
de onderneming en waardering van financiële activa werd ingegaan. In
Finance II bezien wij de vermogensstructuur, waarbij aandacht wordt
besteed aan:
- het Modigliani & Miller model, wat het startpunt is voor het nadenken
over de rol van de vermogensstructuur voor de waarde van de onderneming;
- de relatie tussen diverse vermogensverschaffers van de onderneming;
- waardebepaling van (onderdelen van) bedrijven;
- werking van kapitaal- en geldmarkten (nationaal en internationaal);
- uitgifte van aandelen en obligaties;
- andere vormen van financiering zowel op korte en lange termijn
(kredietverlening banken, commercial paper, leasing,
handelsfinanciering: o.a. letters of credit);
- financiële planning (bepaling financieringsbehoefte);
- Corporate Governance (optimale juridisch-economische beheersstructuur
van bedrijven ter reducering van de belangenconflicten van managers,
commissarissen, aandeelhouders, employees, klanten, leveranciers en de
maatschappij-in-het-algemeen);
- internationale financiering (internationale politieke risico’s,
afdekking van valutarisico’s).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, instructiecolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen, digitale toetsen (beide individuele beoordeling) en cases
(groepsbeoordeling)

Literatuur

Berk & Demarzo, Corporate Finance, 3de druk (de hoofdstukken 14-19,
23-27, 29 en 31) plus de op het college besproken stof.

Overige informatie

Het met een voldoende afsluiten van Finance II (of vergelijkbaar vak bij
de economie opleiding) is een vereiste voor het volgen van de MSc
Finance en wordt geadviseerd te volgen als voorbereiding op de MSc
Business Administration - Specialisatie Financial Management.

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen wordt om eerst het vak Finance I te volgen

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_FIN2
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator mr. R. Wang MSc
Examinator mr. R. Wang MSc
Docenten mr. R. Wang MSc

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: