Strategy

2019-2020

Doel vak

Academische en Onderzoeksvaardigheden: Aan de hand van verschillende
methoden zoals
argument mapping en Porter’s 5-krachtenmodel ontwikkelt de student zich
op het vlak van argumentatie en analyse. Door middel van case
uitwerkingen ontwikkelt de student zich op het vlak van applicatie.
De student verkrijgt bekendheid met academisch
onderzoek binnen het vakgebied Strategie.

Verbinden theorie en praktijk: De student verkrijgt een gedegen
basiskennis over
kernonderwerpen rondom Strategie binnen (en buiten) organisaties.
De student wordt als professional in staat gesteld
om zijn/haar vakkennis in te zetten om professionele problemen op te
lossen binnen diverse organisaties. Daarnaast maakt de student kennis
met de verschillende mogelijkheden die het werkveld te bieden heeft.

Sociale Vaardigheden: Door het samenwerken in teamverband, discussies
tijdens de uitwerking van de cases en presentaties (mondeling en
schriftelijk) over inhoudelijke aspecten rondom Strategie ontwikkelt de
student zich binnen de onderdelen samenwerking, discussie en
presentatie.

Verbreden horizon: De student leert om specifieke vakinhoud te
koppelen aan maatschappelijke vraagstukken.

Specifieke leerdoelen:
Na deze cursus is de student tot het volgende in staat:

1) Het identificeren, herkennen en beschrijven van strategisch
gedrag van organisaties.
2) Het begrijpen van de basistheorieën binnen strategie en
strategisch management.
3) Het toepassen van strategische tools om een strategie van een
organisatie te bepalen.
4) Het analyseren van strategische problemen door systematische
analyse.

Inhoud vak

In de laatste jaren zien we dat het competitieve landschap van
organisaties is veranderd. Door technologische ontwikkeling en
globalisatie is competitie voor zowel grote als
kleine bedrijven toegenomen. Toekomstige managers dienen rekening te
houden met deze externe omgevingsfactoren, maar ook met de interne
omgeving van de organisatie. Zodoende zullen zij in staat zijn om
strategische opties te ontwikkelen, af te wegen en te implementeren.
Tijdens deze cursus zullen we de fundamentele aspecten van strategie
introduceren, aan de hand van theorie en praktische voorbeelden.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, instructiecolleges, werkcolleges en Q&A sessies

Toetsvorm

Tentamen (individuele beoordeling) en opdrachten (individuele en
groepsbeoordeling)

Literatuur

Boek (De Wit, B. (2017). Strategy: An international Perspective. Cengage
Learning, UK) en selectie van (wetenschappelijke) artikelen

Aanbevolen voorkennis

Inhoudelijk zal deze cursus voornamelijk voortbouwen op de kennis die is
opgedaan tijdens Organizational Theory 1.2, Marketing 1.4, SCM 1.5 en
BIT 2.1. Qua vaardigheden hebben studenten de cursus Academic Skills 1.3
en HRM & OB 1.5 als uitgangspunt nodig voor deze cursus.

Algemene informatie

Vakcode E_BK2_STRAT
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit School of Business and Economics
Vakcoördinator dr. D.P. Kroon
Examinator dr. D.P. Kroon
Docenten drs. A.C. Guldemond

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Instructiecollege, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: