Arabisch II

2019-2020

Doel vak

Arabisch:
De student is in staat schriftelijke en mondelinge taaluitingen in het
Arabisch, die in de methode worden aangeboden van les 1-7, te herkennen,
te begrijpen en te gebruiken. (kennis, inzicht en vaardigheden)
De student is in staat de grammaticale constructies, die zijn behandeld
in les 1-6 in het Arabisch toe te passen. (inzicht en vaardigheden)
De student is in staat een eenvoudig gesprek in het standaard Arabisch
te voeren over een ingestudeerd onderwerp. (kennis en vaardigheden.)

Inhoud vak

Arabisch:
Les 5- 6 uit het boek worden behandeld: Bijzondere zelstandige
naamwoorden, het gebroken meervoud, diptoten, het persoonlijk
voornaamwoord meervoud. Het werkwoord verleden tijd enkelvoud,
persoonssuffixen bij persoonsvormen, het gezonde meervoud, de verbale
zin. De bezitsconstructie, het aanwijzend voornaamwoord, het lidwoord,
de collectiva, sterke werkwoorden, indicatief, de toekomende tijd.
Woorden met hamza of waw als 1e stamletter.
Daarnaast worden in de lessen regelmatig leesteksten uit de Koran, de
Tafsir (Koranexegese) en de Hadieth (overleveringen over de profeet
Mohammed (s) ) en moderne literatuur uitgedeeld om thuis voor te
bereiden en in de les gezamenlijk te lezen.
In de les wordt als voertaal zoveel mogelijk het Arabisch gebruikt.
Tevens worden korte dialoogoefeningen aangeboden.

Onderwijsvorm

Werk- of hoorcolleges, thuis leren van woorden en teksten en het maken
van opdrachten, presentaties

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats in de vorm van diagnostische toetsen,
tussentoetsen en een mondeling en schriftelijk tentamen. Het is een
vereiste dat de student alle onderdelen voldoende heeft gemaakt.

Literatuur

Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2012 Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. Ingesproken basisteksten en oefeningen op
5 audio-CD’s. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.

Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2004. Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, oplossingenboek,
geïntegreerde woordenlijst. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Koran en hadith-teksten met woordenlijst worden in de les uitgedeeld en
op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Studenten van de bachelor Religiewetenschappen traject islam en
minorstudenten van andere opleidingen.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven voor modules en tentamens via VU-net. Neem zo nodig contact op met de docent of de studieadviseur van Religiewetenschappen: Inger Groesz.

Aanbevolen voorkennis

In principe Arabisch I met goed gevolg afgerond of vergelijkbaar niveau.

Algemene informatie

Vakcode G_ARA2
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Examinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Docenten dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: