Arabisch V

2019-2020

Doel vak

Arabisch
De student:
• is in staat teksten uit de Koran, de hadieth, de fiqh en de
tafsir met enige moeite zelfstandig met behulp van woordenboek en
grammaticaboek te vertalen naar het Nederlands met een snelheid van
minimaal 2/3 pag. of 300 woorden in 3 uur (kennis, inzicht en
vaardigheden);
• is in staat teksten uit Koran en hadieth te lezen, te begrijpen
en hierover taalkundige en grammaticale uitleg te geven (kennis en
inzicht);
• is in staat het woordenboek en het grammaticaboek te hanteren om
nodige informatie op te zoeken. De student is in staat een gesprek in
het standaard Arabisch te voeren over enkele relevante onderwerpen en
een zelfgekozen en voorbereid onderwerp in het Arabisch te presenteren
in een presentatie van ongeveer 15 minuten (vaardigheden).

Reciet
De student:
• is in staat de soorten Koranrecitatie (`ilm al-qira’ah) te
beschrijven en verschillen aan te geven (kennis);
• is in staat de regels van de recitatie van de Koran (`ilm al-
tajwid) te beschrijven en te communiceren (kennis);
• kan uitleggen op welke wijze de regels van recitatie verbonden
zijn met de inhoud van de gereciteerde passages (kennis en inzicht);
• is in staat voldoende Koranteksten uit het hoofd correct met
luide stem te reciteren (tartil) om als voorganger (imam) te kunnen
dienen in het dagelijkse gebed (kennis en vaardigheden);
• kan de volgende gedeeltes van de Koran op de juiste manier
oplezen en uit het hoofd op schone wijze reciteren: Sura Yasin: 30-83;
Sura Mulk: 1-30.

Inhoud vak

Leesteksten uit de Koran, de tafsir (Koranexegese), de fiqh
(islamitische jurisprudentie) en de Hadieth (overleveringen over de
profeet Mohammed (s) ) en moderne literatuur worden thuis voorbereid en
in de les gezamenlijk gelezen. De verbuiging van het werkwoord wordt nog
eens gestructureerd in de les uitgelegd en doorgenomen. Studenten leren
om te werken met het grammaticaboek. In de les wordt als voertaal zoveel
mogelijk het Arabisch gebruikt. Daarnaast worden korte dialoogoefeningen
aangeboden. En houden de studenten korte presentaties in de les.

Reciet:
De lessen reciet worden gegeven door een docent die hierin is
gespecialiseerd in een apart werkcollege naast de lessen Arabisch en in
samenwerking met de docent Arabisch.

Soorten en regels van Koranrecitatie: zie onder 'Doel vak'.

Onderwijsvorm

Werk- of hoorcolleges, thuis leren van woorden en teksten en het maken
van opdrachten, presentaties.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats in de vorm van diagnostische toetsen,
tussentoetsen, presentaties en een mondeling en schriftelijk tentamen.
Het is een
vereiste dat de student alle onderdelen voldoende heeft gemaakt.
Schrijfopdracht Arabisch ter voorbereiding van de presentatie. (20 %)

Literatuur

Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2012 Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch, 4e herziene druk.
Ingesproken basisteksten en oefeningen op 5 audio-CD’s.
Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2004. Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, oplossingenboek,
geïntegreerde woordenlijst. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Koran-, hadith- en tafsirteksten met woordenlijst worden in de les
uitgedeeld en op Canvas geplaatst.
De syllabus voor reciet wordt op Canvas geplaatst.

Woordenboek Arabisch-Nederlands of Arabisch-Engels in overleg
W.F.G. Stoetzer, 1991, Arabische Grammatica in schema’s en regels.
Muidenberg, Coutinho.

Doelgroep

Studenten van de bachelor Religiewetenschappen traject islam en
minorstudenten van andere opleidingen.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven voor modules en tentamens via VU-net. Neem zo nodig contact op met de docent of de studieadviseur van Religiewetenschappen: Inger Groesz.

Aanbevolen voorkennis

Arabisch IV (G_ARAB4) afgerond of een vergelijkbaar niveau.

Algemene informatie

Vakcode G_ARA5
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Examinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Docenten dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: