Arabisch I

2019-2020

Doel vak

Arabisch
De student:
• kent schriftelijke en mondelinge elementaire Arabische
taaluitingen en kan deze begrijpen en hanteren van (kennis, inzicht en
vaardigheid);
• is in staat schriftelijke en mondelinge taaluitingen in het
Arabisch, die in de methode worden aangeboden van les 1-4, te herkennen,
te begrijpen en te gebruiken (kennis, inzicht en vaardigheid);
• is in staat deze elementaire grammaticale constructies van die
lessen in het Arabisch toe te passen. De student is in staat een
eenvoudig elementair gesprekje in het standaard Arabisch te voeren
(vaardigheid).
• kan Sura al-Fatiha (1) en al-Rahman (55) 1-7 correct in het
Arabisch oplezen en uit zijn hoofd reciteren (vaardigheid).

Inhoud vak

We starten vanaf niveau 0. Dus mensen met helemaal geen voorkennis van
de Arabische taal of het Arabische alfabet kunnen deelnemen. In de
eerste 3 lessen wordt het alfabet geleerd en geoefend. In week 4 volgt
een diagnostische toets om te kijken of je de eerste beginselen van het
technisch lezen in het Arabisch beheerst.

Daarna worden les 1 – 4 uit het boek behandeld: Het alfabet, elementaire
spelling, het lidwoord, schrijfwijze van de hamza, geslacht, naamvallen,
het persoonlijk voornaamwoord, persoonssuffixen, het adjectief, de
nominale zin, het nisba-naamwoord, het begrip "hebben", de onbepaalde
relatiefzin, persoonssuffixen bij voorzetsels, de pauzale uitspraak.
Daarnaast worden in de lessen regelmatig eenvoudige leesteksten uit de
Koran en de Hadith (overleveringen over de profeet Mohammed (s) )
uitgedeeld om thuis voor te bereiden en in de les gezamenlijk te lezen.
In de les wordt als voertaal zoveel mogelijk het Arabisch gebruikt.
Daarnaast worden korte dialoogoefeningen aangeboden.
Twee korte soera-teksten worden uit het hoofd geleerd.

Onderwijsvorm

Werk- of hoorcolleges, thuis leren van woorden en teksten en het maken
van opdrachten, presentaties.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats in de vorm van diagnostische toetsen,
tussentoetsen en een mondeling en schriftelijk tentamen. Het is een
vereiste dat de student alle onderdelen voldoende heeft gemaakt.

Literatuur

Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2004 Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. Ingesproken basisteksten en oefeningen op
5 audio-CD’s. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2004. Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, oplossingenboek,
geïntegreerde woordenlijst. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Koran en hadith-teksten met woordenlijst worden in de les uitgedeeld en
op Canvas geplaatst.

Doelgroep

Studenten van de bachelor Religiewetenschappen traject islam en
minorstudenten van andere opleidingen.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven voor modules en tentamens via VU-net. Neem zo nodig contact op met de docent of de studieadviseur van Religiewetenschappen: Inger Groesz.

Aanbevolen voorkennis

Zie onder 9109

Algemene informatie

Vakcode G_ARAB1
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Examinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Docenten dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: