Arabisch IV

2019-2020

Doel vak

Arabisch
De student:
• is in staat gevocaliseerde teksten uit de Hadith met enige moeite
zelfstandig met behulp van woordenboek en grammaticaboek te vertalen
naar het Nederlands met een snelheid van maximaal 1/2 pag. of 200
woorden in 3 uur. (kennis, inzicht en vaardigheden);
• is in staat teksten uit Koran en Hadith te lezen, te begrijpen en
hierover taalkundige en grammaticale uitleg te geven (kennis en
inzicht);
• is in staat het woordenboek en het grammaticaboek te hanteren om
nodige informatie op te zoeken. De student is in staat een gesprek in
het standaard Arabisch te voeren over enkele relevante onderwerpen en
een zelfgekozen en voorbereid onderwerp in het Arabisch te presenteren
in een presentatie van ongeveer 10 minuten (kennis, inzicht en
vaardigheden);

Reciet
De student:
• is in staat de soorten de Koranrecitatie (`ilm al-qira’ah) te
beschrijven en verschillen aan te geven (kennis);
• is in staat de regels van de recitatie van de Koran (`ilm al-
tajwid) te beschrijven en te communiceren (kennis);
• kan uitleggen op welke wijze de regels van recitatie verbonden
zijn met de inhoud van de gereciteerde passages (kennis en inzicht);
• is in staat voldoende Koranteksten uit het hoofd correct met
luide stem te reciteren (tartil) om als voorganger (imam) te kunnen
dienen in het dagelijkse gebed (kennis en vaardigheden);
• kan de volgende gedeeltes van de Koran op de juiste manier
oplezen en uit het hoofd op schone wijze reciteren: Sura 2 (al Baqara):
1-5, 255-257, 285-286; de laatste helft van
Juz’ 30 van soera 87 - soera 114.

Inhoud vak

Arabisch:
Werkwoordsvervoegingen uit het grammaticaboek worden behandeld: sterke,
zwakke en holle werkwoorden, de constructies en vervoegingen van het
werkwoord. Leesteksten uit de Hadieth (overleveringen over de profeet
Mohammed (s) ) en moderne literatuur worden thuis voorbereid en in de
les gezamenlijk gelezen. De verbuiging van het werkwoord wordt nog eens
gestructureerd in de les uitgelegd en doorgenomen. Studenten leren om te
werken met het grammaticaboek. In de les wordt als voertaal zoveel
mogelijk het Arabisch gebruikt. Daarnaast worden korte dialoogoefeningen
aangeboden. En houden de studenten korte presentaties in de les.

Reciet:
De lessen reciet worden gegeven door een docent die hierin is
gespecialiseerd in een apart werkcollege naast de lessen Arabisch en in
samenwerking met de docent Arabisch.

Soorten en regels van Koranrecitatie: zie onder 9401.

Onderwijsvorm

Werk- of hoorcolleges, thuis leren van woorden en teksten en het maken
van opdrachten, presentaties.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats in de vorm van diagnostische toetsen,
tussentoetsen, presentaties en een mondeling en schriftelijk tentamen.
Het is een
vereiste dat de student alle onderdelen voldoende heeft gemaakt.

Literatuur

Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2012 Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. 4e herziene druk
Ingesproken basisteksten en oefeningen op
5 audio-CD’s. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2004. Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, oplossingenboek,
geïntegreerde woordenlijst. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Hadith-teksten en Fiqh-teksten met woordenlijst worden in de les
uitgedeeld en op Canvas geplaatst.
De syllabus voor reciet wordt op Canvas geplaatst.
Woordenboek Arabisch-Nederlands of Arabisch-Engels in overleg.
W.F.G. Stoetzer, 1991, Arabische Grammatica in schema’s en regels.
Muidenberg, Coutinho.

Doelgroep

Studenten van de bachelor Religiewetenschappen traject islam en
minorstudenten van andere opleidingen.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven voor modules en tentamens via VU-net. Neem zo nodig contact op met de docent of de studieadviseur van Religiewetenschappen: Inger Groesz

Aanbevolen voorkennis

In principe Arabisch III (G_ARAB3) afgerond of een vergelijkbaar niveau.

Algemene informatie

Vakcode G_ARAB4
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Examinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Docenten dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: