Arabisch III

2019-2020

Doel vak

Arabisch
De student:
• is in staat schriftelijke en mondelinge taaluitingen in het
Arabisch, die in de methode worden aangeboden van les 1-11, te
herkennen, te begrijpen en te gebruiken (kennis en inzicht);
• is in staat de grammaticale constructies, die zijn behandeld in
les 1-10 in het Arabisch toe te passen (kennis, inzicht en
vaardigheden);
• is in staat een eenvoudig gesprek in het standaard Arabisch te
voeren over een ingestudeerd onderwerp (kennis en vaardigheden).

Inhoud vak

Arabisch:
Les 7 - 10 uit het boek worden behandeld: De conjunctief, het werkwoord
moeten, het verbaal naamwoord, het woordenboek raadplegen, syntaxis. Het
werkwoord kana, de jussief, de imperatief, iedere, de hele, alle. Het
werkwoord kana, de zusters van 'inna, sommige, de ene, de andere, het
werkwoord, een woordenboek raadplegen.
Daarnaast worden in de lessen regelmatig leesteksten uit de Koran, de
Tafsir (Koranexegese) en de Hadieth (overleveringen over de profeet
Mohammed (s) en moderne literatuur uitgedeeld om thuis voor te bereiden
en in de les gezamenlijk te lezen.
In de les wordt als voertaal zoveel mogelijk het Arabisch gebruikt.
Daarnaast worden dialoogoefeningen aangeboden.

Onderwijsvorm

Werk- of hoorcolleges. Het leren van woorden en teksten en het maken van
opdrachten als huiswerk. Het houden van presentaties.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats in de vorm van diagnostische toetsen,
tussentoetsen en een mondeling en schriftelijk tentamen.
Het is een vereiste dat de student alle onderdelen voldoende heeft
gemaakt.

Literatuur

Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2012 Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. Vierde herziene druk.
Ingesproken basisteksten en oefeningen op
5 audio-CD’s. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Talloen, Herman; Alsulaiman, Abied. 2012. Ayyuha t-talib…! Handboek voor
het Modern Standaard Arabisch. CD-teksten, oplossingenboek,
geïntegreerde woordenlijst. Antwerpen/Apeldoorn, Garant.
Koran en hadith-teksten met woordenlijst worden in de les uitgedeeld en
op Canvas geplaatst.
.

Doelgroep

Studenten van de bachelor Religiewetenschappen traject islam en
minorstudenten van andere opleidingen.

Afwijkende intekenprocedure

Inschrijven voor modules en tentamens via VU-net. Neem zo nodig contact op met de docent of de studieadviseur van Religiewetenschappen: Inger Groesz.

Aanbevolen voorkennis

In principe Arabisch I en II met goed gevolg afgerond of vergelijkbaar
niveau.

Algemene informatie

Vakcode G_ARABI3
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Examinator dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering
Docenten dr. W.B.S. el Bouayadi-van de Wetering

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: