Geschiedenis Evangelicalisme

2019-2020

Doel vak

- De student heeft een algemeen overzicht van de geschiedenis van de
evangelische beweging vanaf de 18e eeuw tot vandaag
- De student kan de historische en recente veranderingen in de
evangelische beweging tegen de achtergrond van de opkomst van de
moderne.
samenleving beschrijven
- De student is bekend met de voornaamste theologische debatten in de
ontwikkeling van evangelische theologie waaronder ervaring en affecties,
vrije wil en genade, funderingsdenken, Gods verborgenheid en
secularisme.
- De student is in staat om te reflecteren op de theologische betekenis
van evangelische praktijken zoals de Alpha cursus, gebedspraktijken,
media en worship muziek.

Inhoud vak

Dit college bespreekt de opkomst en ontwikkeling van zogeheten
evangelische theologie, bewegingen en praktijken vanaf de 18e t/m de 21e
eeuw. Kernthema’s zijn onder meer: opwekking, vrije genade, religieus
gevoel en het evangelie, funderingsdenken, Gods verborgenheid en
secularisme, oecumene van het hart, toekomst van de evangelische
beweging.
De colleges van Bakker hebben een historisch-theologisch karakter, de
colleges van Klaver een praktisch-theologisch karakter. Per week wordt
een subthema in het eerste college vanuit historisch perspectief
besproken en het tweede college vanuit praktisch-theologisch perspectief
besproken. De colleges bieden vullen elkaar dus aan. De collegereeks is
als volgt ingedeeld:

Dit college bespreekt de opkomst en ontwikkeling van zogeheten
evangelische theologie, bewegingen en praktijken vanaf de 18e t/m de 21e
eeuw. Kernthema’s zijn onder meer: opwekking, vrije genade, religieus
gevoel en het evangelie, funderingsdenken, Gods verborgenheid en
secularisme, oecumene van het hart, toekomst van de evangelische
beweging.

Onderwijsvorm

Aanwezigheid tijdens de colleges (en het doen van de wekelijkse
opdrachten) zijn verplicht, omdat deze deel uitmaken van de interactieve
verwerking van de gelezen stof.


Voor elk college lezen de studenten een tekst aan de hand van een
verwerkingsopdracht. Deze worden tijdens de colleges besproken. De
studenten kunnen gevraagd worden hun opdracht tijdens de colleges te
presenteren. Elke student werkt aan zijn eigen onderzoeksthema dat
resulteert in een eindpaper. Studenten kunnen kiezen tussen een
theologisch/theoretisch onderwerp of een praktische/theologisch
onderwerp.

De colleges van Bakker hebben een historisch-theologisch karakter, de
colleges van Klaver een praktisch-theologisch karakter. Per week wordt
een subthema in het eerste college vanuit historisch perspectief
besproken en het tweede college vanuit praktisch-theologisch perspectief
besproken. De colleges bieden vullen elkaar dus aan. De collegereeks is
als volgt ingedeeld:

Week 1: Opwekking en bekering
Opdrachten: (1) lees Edwards’ Humble Attempt (zie literatuurlijst) voor
college Bakker;
(2) lees hoofdstuk Klaver “Sacred space” uit “This is My Desire”, voor
college Klaver

Week 2: Religieus gevoel en narratieven
Opdrachten: (1) lees Wesley’s preek ‘Free Grace’ en lees artikel Vos
daarover voor college Bakker;
(2) lees artikel Klaver (et al) “God Changes People: Modes of
authentication in evangelical conversion narratives” voor college Klaver

Week 3: Afscheid van het funderingsdenken
Opdrachten: (1) lees uit boek van Bebbington voor college Bakker;
(2) lees “Introduction Evangelicals and Sources of Authority” en De
Bruijne “Homosexuality and Moral Authority: A theological interpretation
of changing views in Evangelical Circles” voor college Klaver

Week 4: Secularisme, nieuwe spiritualiteit en de Geest/geesten
Opdrachten: (1) lees artikel van Van der Kooi voor college Bakker;
(2) lees artikel Smit en Klaver voor college Klaver

Week 5: Oecumene van het hart?
Opdrachten: (1) lees artikel van Bakker voor college Bakker;
(2) lees artikel van Klaver en Versteeg voor college Klaver

Week 6: Toekomst en presentatie paper voorstellen
Opdrachten: (1) lees artikel van Paas voor college Bakker;
(2) lees artikel Bowler en Reagan voor college Klaver.

Toetsvorm

De student schrijft een kritisch essay van maximaal 2500 woorden over
een sub-thema van het college. De beoordeling hiervan is 100% van het
eindcijfer.

Vereiste voorkennis

De student heeft de BA-I colleges met goed gevolg afgerond.

Literatuur

- Jonathan Edwards, An Humble Attempt (1748); te vinden in: T.M. Moore
(ed.), Jonathan Edwards, Praying together for true revival
(Phillipsburg: P&R Publ., 2004), of zie:

http://www.reformed.org/eschaton/index.html?mainframe=/eschaton/humble_a
- The Sermons of John Wesley - Sermon 128
‘Free Grace’, Preached at Bristol, in the year 1740, zie:

http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-editio
- David W. Bebbington, Evangelicalism in Modern Britain: A History From
the 1730s to the 1980s (London: Unwin Hyman, 1989) 1-74 (and/or: Stanley
J. Grenz, Renewing the Center: Evangelical Theology in a
Post-Theological Era [Baker Academic; Grand Rapids: Baker, 2000])
- Henk Bakker, ‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological
Characterization of Evangelical Churches in the Netherlands’, in C. van
der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical
Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of
Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in
Theology and Religion 1 [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012)
pp. 15-39
- Cornelis van der Kooi, ‘Creative Love Theism: The Doctrine of God in
Reformed and Evangelical Theology’, in Van der Kooi, Van
Staalduine-Sulman, Zwiep, Evangelical Theology in Transition, pp.
182-202
- Antonie Vos, ‘John Wesley On Salvation, Necessity and Freedom’, in Van
der Kooi, Van Staalduine-Sulman, Zwiep, Evangelical Theology in
Transition, pp. 203-222
- Stefan Paas, ‘Why Church Planting in Europe? On Authorizing a Common
Evangelical Practice’, in M. Klaver, S. Paas, E. van Staalduine-Sulman
(eds.), Evangelicals and Sources of Authority: Essays Under the Auspices
of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam
Studies in Theology and Religion, Vol. 6; Amsterdam: VU University
Press, 2016) 184-205
- Miranda Klaver (2011). “Sacred Space, Implicit Narratives”, In: This
is my Desire A Semiotic Perspective on Conversion in an Evangelical
Seeker Church and a Pentecostal church in the Netherlands. PhD thesis,
VU University Amsterdam. 141-186. Amsterdam University Press/Pallas
Publications
- Klaver, Miranda, Marten van der Meulen, Remco van Mulligen, Johan
Roeland, Hijme Stoffels and Peter Versteeg (2017). “God Changes People:
Modes of authentication in evangelical conversion narratives”. Journal
of Contemporary Religion 32(2): 237-251.
- Klaver, Miranda en Regien Smit (2011). “Bevrijdingspastoraat in de
praktijk: theologische aannames en consequenties.” In: Geestkracht,
bulletin voor charismatische theologie, 68(2): 59-72.
- Klaver M., S. Paas, E. van Staalduine-Sulman “Evangelicals and Souces
of Authority. In Klaver M., S. Paas, E. van Staalduine-Sulman (eds.),
Evangelicals and Sources of Authority: Essays Under the Auspices of the
Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies
in Theology and Religion, Vol. 6;
Amsterdam: VU University Press, 2016, 1-22.
- Klaver, Miranda en Peter Versteeg (2007). “Evangelicalisering als
proces van religieuze verandering.” Praktische Theologie: Nederlands
tijdschrift voor pastorale wetenschappen. Vol. 34(2): 169 -184.
- Bowler, K., & Reagan, W. (2014). “Bigger, Better, Louder: The
Prosperity Gospel’s impact on Contemporary Christian Worship”. Religion
and American Culture: A Journal of Interpretation, 24(2), 186-230.

Algemene informatie

Vakcode G_BGESEVA
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. H.A. Bakker
Examinator prof. dr. H.A. Bakker
Docenten dr. M. Klaver
prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: