Ethiek HHS

2019-2020

Doel vak

De student
• kan onderscheiden waar het bij ethische vragen van gemeenteleden op
aankomt op zodanige wijze dat hij zowel de Bijbelse principia als ook
het eigene van een casus weet te benoemen;
• kan vanuit de hiervoor genoemde vaardigheid leiding en richting geven
in prediking, catechese en pastoraat, zodat helder is dat het niet gaat
om een persoonlijke mening maar om Bijbelse waarden en normen.
• Versterkt de vaardigheid om te onderkennen waar de christelijke
vrijheid in het geding is en waar het met de Schrift aantoonbaar
noodzakelijk en heilzaam is adequaat antwoord te geven vanuit de
Schrift.
• Is vaardig in zelfreflectie en weet bij de stof te benoemen a. waar
voor hem nog vragen liggen; b. waar hij het niet mee eens en weet uit te
leggen waarom, welke axioma’s er verborgen zitten in eigen argumentatie
en wat deze te maken hebben met zijn sociale en theologische
achtergrond.
• Is in staat vanuit andere visies op ethische onderwerpen kritisch op
eigen standpunt te reflecteren.

Inhoud vak

De module richt zich op de ontwikkeling van een academisch onderbouwde
en persoonlijke visie op de betekenis van de tien geboden en de daaraan
ontleende waarden en normen.
In de colleges wordt de betekenis behandeld van het 5e, 6e en 7e gebod.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (verplicht), literatuurstudie. De studenten bereiden thuis
de stof voor (schema op blackboard bij cursusinformatie) en vermelden in
een speciaal document (te downloaden bij cursusdocumenten van deze
module op blackboard) de vragen: a. Waar liggen er voor mij nog vragen;
b. Waar ben ik het niet mee eens? Let bij de laatste categorie op de
volgende vragen en verwerk die: Roept het weerstand bij je op? Leg uit
waarom, welke axioma’s zitten er verborgen in je argumentatie en wat
hebben die te maken met je sociale en theologische achtergrond?

Hoor- en werkcollege (verplicht).
De door de student geformuleerde vragen worden twee dagen voor de
college¬dag voor 12.00 uur elektronisch ingeleverd:
r.vankooten@kpnmail.nl.

Toetsvorm

Toetsing
De student krijgt een eindopdracht waarin de toepassing van de
behandelde literatuur en de wetenschappelijke vaardigheid wordt
getoetst. Hiervoor wordt (na overleg) aan iedere student een gebod
toegewezen. De opdracht bestaat uit drie onderdelen:
1. Het gaat om het in kolom zichtbaar maken welke onderwerpen wel/niet
behandeld worden door Calvijn, Douma, van Kooten en Miller.
2. Het komen tot de opzet van een eigen boek voor HBO studenten.
3. Het maken van de opzet voor een wetenschappelijk artikel in een blad
als Theologia Reformata (dus niet voor een kerkblad en dergelijke).

Voor de aanvang van de collegereeks ontvangt de student op Canvas bij de
cursusdocumenten een nauwkeurige omschrijving van de gestelde eisen en
van de eisen die aan de algemene schrijfkwaliteit gesteld worden. Hij
krijgt tevens een beoordelingsmatrix dat de docent gebruikt om tot een
cijfer te komen.
Als wekelijks de vragen op tijd worden ingediend en deze voldoen aan een
weten-schappelijk niveau, ontvangt de student 0,5 bonuspunt. Voor het op
tijd insturen van een voldoende eindopdracht (tentamendatum) ontvangt
hij eveneens 0,5 bonus.

Vereiste voorkennis

Met goed gevolg gehaald hebben van het vak Inleiding Ethiek in B1

Literatuur

1. Johannes Calvijn, Institutie, de capita waarin hij de Tien Geboden
uitlegt (vertaling P.de Niet, Houten, 2009). [boek II, capita 8, 13-59,
pp. 373-393 en 398-407]
2. J.Douma, De tien geboden, handreiking voor het christelijk leven (3e
dr., Kampen, 1999) [pp. 9-146; 269-315; 368-456; en vanuit Notities bij
de Hebreeuwse Tekst de betreffende geboden: 457-490; 494-5; 499-508]
3. R. van Kooten, Aan Zijn voeten, 5e of latere druk (10e, Heerenveen
2015) [hfst. 18 t/m 20, pp. 208-250]
4. Pattrick D. Miller, The Ten Commandments, Interpretation, Resources
for the Use of Scripture in the Church (Louisville 2009) [pp.1-166;
221-169; 317-432].
5. R. van Kooten, Geen afgoden, geen beelden, 1e en 2e gebod (Houten
1992)
6. Idem, Heiligt Mijn Naam en Mijn dag, 3e en 4e gebod (Houten, 1998).
7. Idem, Ons leven is van God (Houten 2004) [hfst. 1-17, pp. .
8. Idem, Naam en bezit van de naaste (8e, 9e en 10e gebod), Houten,
1999.

De delen die niet meer te verkrijgen zijn worden als document op Canvas
geplaatst bij deze module, bij cursusdocumenten.

Doelgroep

Studenten HHS en ook vanuit andere faculteiten welkom

Toelichting Canvas

Middels Canvas wordt collegeoverzicht gegeven en nadere gegevens over de
toetsing inclusief beoordelingsmatrix. Tevens wordt hier uitverkochte
literatuur ter beschikking gesteld.

Algemene informatie

Vakcode G_BHHSETH
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. R. van Kooten
Examinator dr. R. van Kooten
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: