Buddhist Modernism/Global Buddhism

2019-2020

Doel vak

De student verwerft kennis van:
o De (receptie)geschiedenis van 'Buddhist Modernism' (modernistisch
boeddhisme) in de context van 'Global Buddhism' of mondiaal boeddhisme.
o De beknopte ideeëngeschiedenis van boeddhisme in Azië en in het
bijzonder van Aziatische revitaliserings- en moderniseringsbewegingen.
o De grote interne diversiteit van boeddhisme, pars pro toto.
o Bestaande boeddhistische gemeenschappen (sangha’s), vooral in
Nederland, en hun (internationale) netwerken, wederom pars pro toto.

De student past kennis toe:
o Door het kunnen onderscheiden en benoemen van diverse modernistische
en traditionalistische, en mondiale en lokale vormen van boeddhisme,
zoals verschillende vormen van boeddhisme onder zogenaamde migranten en
bij autochtonen, buiten Azië.
o Door algemene typologieën te hanteren en te kunnen werken met
karakteristieken van 'Buddhist Modernism'.

De student ontwikkelt inzicht in:
o De culturele dynamiek van ontwikkelingen in boeddhisme buiten Azië,
met speciale aandacht voor Nederland.
o De maatschappelijke rol van boeddhistische tradities en groeperingen;
zowel historisch gezien, in Aziatische contexten, als in hedendaagse
contexten van Westerse moderniteit.
o De sociaal-economische achtergronden van de ontwikkeling van
(mondiaal) boeddhisme, inclusief de bemiddeling door elites en/of door
media en populaire cultuur.

De student past dit inzicht toe:
o Door het herkennen en kunnen contextualiseren van de verscheidenheid
aan vormen van boeddhisme, vooral van de modernistische varianten.
o Door het ontwerpen van de gepaste analytische kaders die nodig zijn
voor de bestudering van mondiaal boeddhisme en modernistische vormen van
boeddhisme.

De student leert gefundeerde oordelen te vormen:
o Door kritisch te kijken naar de verscheidenheid aan ontwikkelingen
rond en binnen (modernistisch) boeddhisme en deze in hun contexten te
kunnen plaatsen; speciaal ook in Nederland.
o Door analytische categorieën, zoals 'traditionalistisch' en
'modernistisch', toe te leren passen op een wijze die empathisch is en
kritisch te evalueren.
o Door genuanceerd om te leren gaan met kwesties als legitimatie,
authenticiteit en normativiteit in (hedendaags) boeddhisme, speciaal ook
in Nederland.
o Door te reflecteren op de rol die de leraar, leer en gemeenschap
(sangha) spelen in de verschillende boeddhistische tradities, vroeger en
nu.

Communicatie
o De student ontwikkelt vaardigheden in academisch schrijven,
presenteren en publiek spreken, en vooral ook in het samen met peers
ontwikkelen van ideeën, middels discussie en peer feedback.

Leervaardigheden
o De student leert selectief lezen in omvangrijk en divers primair en
secundair materiaal; bijv. het extraheren van relevante delen uit
artikelen en hoofdstukken die vanuit diverse perspectieven geschreven
zijn en het onderscheiden tussen stemmen en meningen uit het veld en uit
secundaire literatuur met analyse en beschouwingen daarop.

Inhoud vak

In deze module concentreren we ons op de (receptie)geschiedenis van het
boeddhisme in globale contexten, met speciale aandacht voor de situatie
in Nederland. We bezien dit tegen de achtergrond van de voorgeschiedenis
van boeddhisme in Azië (in het bijzonder van zogenaamde
moderniseringsbewegingen) en ook van relevante contemporaine
ontwikkelingen aldaar.
Er wordt speciaal aandacht besteed aan de ontmoeting van Aziatische
vormen van boeddhisme met allerlei vormen van moderniteit, binnen en
buiten Azië, en aan sociaal-politieke en institutionele relaties tussen
boeddhistische gemeenschappen (sangha’s) en (seculiere) overheden.

Er is analytisch vooral aandacht voor de wijze waarop het boeddhisme
tegenwoordig feitelijk gestalte krijgt buiten Azië en speciaal in
Nederland. Verdere kritische reflectie hierop wordt zeer aangemoedigd.
In het kader van het afsluitend essay is het mogelijk om naast
literatuurstudie ook interviews of een of meerdere bezoeken aan
boeddhistische gemeenschappen (sangha’s) bij het onderzoek te betrekken.

Onderwijsvorm

Werkcollege, eventueel ook veldwerk en/of interviews (facultatief) en
presentaties.

Toetsvorm

Wekelijkse samenvattingen; deelname aan discussie; presentaties; en
essay of veldwerkverslag, laatste ook in betogende essayvorm.

Literatuur

De literatuur zal via Canvas bekend worden gemaakt en zoveel mogelijk
door de docent via Dropbox worden verspreid.

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht: Minimaal 80%

Algemene informatie

Vakcode G_BMGB
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. V.A. van Bijlert
Examinator dr. V.A. van Bijlert
Docenten dr. V.A. van Bijlert

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: