Reformatiegeschiedenis HHS

2019-2020

Doel vak

In deze cursus:
- verwerven we kennis van en inzicht in de geschiedenis van de
gereformeerde kerk tijdens de Republiek, d.w.z. van de reformatie in de
zestiende eeuw tot de Bataafse Revolutie aan het eind van de achttiende
eeuw;
- leren we om gedrukte en geschreven bronnen betreffende de
gereformeerde kerk uit de tijd van de Republiek te lezen, te analyseren
en in de kerkhistorische context in te bedden.

Inhoud vak

In de colleges schenken we achtereenvolgens aandacht aan:
1. 1500-1520: vroeg-reformatorische ontwikkelingen
2. 1520-1540: vroege reformatorische beweging: een gevarieerd palet
3. 1540-1568: verbreiding van het calvinisme
4. 1568-1585: opstand, consolidatie en reorganisatie
5. 1568-1600: bevoorrechte en getolereerde kerken
6. 1600-1619: conflict tussen remonstranten en contraremonstranten, de
Dordtse Synode
7. 1600-1700: stromingen binnen de gereformeerde kerk: Voetianisme
8. 1600-1700: stromingen binnen de gereformeerde kerk : Coccejanisme
9. 1650-1700: stromingen binnen de gereformeerde kerk: Cartesianisme
10. 1700-1800: verlichting en tolerantie
11. 1700-1800: richtingen binnen de gereformeerde kerk: piëtisme
12. 1700-1800: de gereformeerde kerk in de maatschappij

Onderwijsvorm

Werkcolleges

We bestuderen primaire en secundaire literatuur teneinde kennis van en
inzicht in de geschiedenis van de gereformeerde kerk te verwerven. Deze
literatuur lezen we voorafgaande aan en bespreken we tijdens de
colleges.
Aan de hand van gedrukte (bijv. een theologisch boek) alsmede
handgeschreven (bijv. notulen van kerkelijke vergaderingen) bronnen
leren we om gedrukte en geschreven bronnen te lezen, te analyseren en in
de kerkhistorische context in te bedden.

Een excursie naar Amsterdamse kerken over het thema kerkbouw en
-inrichting maakt deel uit van het college.

Toetsvorm

Toetsvorm
- schriftelijk tentamen: 70 %
- kerkhistorische opdracht: 30 %

Literatuur

- Primaire literatuur (via Canvas)
- Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 2e
herziene editie, Kampen 2010, 216-575 (of nieuwere editie)

Algemene informatie

Vakcode G_BREFKGH
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. J. van de Kamp
Examinator dr. J. van de Kamp
Docenten dr. J. van de Kamp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: