Baptistische Homiletiek

2019-2020

Doel vak

De student:
- kan het spreken over de prediking in Bijbel en theologische traditie
identificeren en beoordelen en een eigen autonome positie over de zin en
de betekenis van de prediking onderbouwen en rechtvaardigen;
- heeft kennis van en inzicht in diverse homiletische methoden, zoals
die van Long (claim-focus-functie), Lowry (The Homiletic Plot), Wilson
(The Four Pages) en Buttrick (Moves and Structures);
- kan de afweging maken, onderbouwen en rechtvaardigen waarom voor een
bepaalde aanpak gekozen is in een bepaalde context;
- kan de complexe verhoudingen binnen de homiletische driehoek
analyseren en evalueren en de spanning tussen boodschap en context
zodanig vruchtbaar maken dat zowel de boodschap als de hoorder
aantoonbaar serieus in beeld komen;
- kan een preek maken volgens een te controleren werkwijze, namelijk het
stappenplan van Van der Meulen, gebaseerd op Long.

Inhoud vak

In deze cursus gaat het om de kennis en de kunde van de prediking
vanuit de homiletische driehoek preek/prediker/hoorder. De
hermeneutische competentie staat centraal, waarbij analyse en evaluatie
van de context en van communicatieprocessen plaatsvindt. Groepsgewijs
en individueel wordt het hele preek(voorbereidings)proces volgens een
beproefd stappenplan ingeoefend. Daarbij is grote aandacht voor de
creatieve kant van het maken (creëren) van de preek.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, waarin de theorie wordt besproken en de
uitvoering wordt geoefend en geëvalueerd.

Toetsvorm

Leesverslag met persoonlijke theologische reflectie van een in overleg
met de
docent te kiezen homiletisch boek (30%).
Preekwerkstuk met een beschrijving en
verantwoording van het hele preekvoorbereidingsproces en de preek zelf,
volgens een ter college aan te reiken stappenplan (70%).

Literatuur

Verplichte literatuur:
Ronald J. Allen. Patterns of Preaching. St. Louis: Chalice Press, 1998.
ISBN 0-827229-53-4
Michael P. Knowles (ed.). The Folly of Preaching: Models and Methods.
Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2007. ISBN 978-0-8028-2465-3
Thomas G. Long. The Witness of Preaching. Louisville: Westminster/John
Knox Press, third edition, 2016. ISBN 9780664261420
Diverse artikelen

Aanbevolen literatuur:
David Buttrick. Homiletic: Moves and Structures. Philadelphia: Augsburg
Fortress, 1987. ISBN 0-8006-2096-8
Fred C. Craddock. As One Without Authority. Revised and with New
Sermons. St. Louis: Chalice Press, 2001. ISBN 978-0-827200-26-5
Fred C. Craddock. Preaching: 25th Anniversary Edition. Nashville:
Chalice Press, 2010. ISBN 978-0-687-65994-4
Richard L. Eslinger. The Web of Preaching: New Options in Homiletic
Method. Nashville: Abingdon Press, 2002. ISBN 0 687 01297 X
Bert de Leede, Ciska Stark. Ontvouwen: Protestantse prediking in de
praktijk. Zoetermeer: Boekencentrum, 2016
Eugene L. Lowry. The Homiletic Plot: The Sermon as Narrative Art Form.
Louisville: Westminster/John Knox Press, 2001. ISBN 0-664-22264-1
Henk van der Meulen (red.). Als een leerling leren preken:
Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer: Boekencentrum, 2008. ISBN
978 90 239 2321 3
G.D.J. Dingemans. Als hoorder onder de hoorders: Hermeneutische
homiletiek. Kampen: Kok, 1995. ISBN 90 242 3319 4

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsopleiding.

Overige informatie

Dit vak wordt over het algemeen als tutorial aangeboden op i.o.m. de
studenten vast te stellen tijden en plaatsen. Daarom naast inschrijving,
ook altijd even aanmelden per mail bij teun.vanderleer@baptisten.nl

Algemene informatie

Vakcode G_BSHOM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. T. van der Leer
Examinator drs. T. van der Leer
Docenten drs. J.H. de Jong
drs. T. van der Leer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: