Christendom

2019-2020

Doel vak

Het gaat in deze cursus om het verkrijgen van basale kennis van de
diversiteit van de vormgeving van het Christelijk geloof in
verschillende regio’s en culturen in de wereld en de wijze waarop in al
deze verscheidenheid toch een aantal gemeenschappelijke elementen zijn
te herkennen, die terug zijn te voeren op de betekenis van Jezus van
Nazareth voor de geloofstraditie.
De student:
• geeft op hoofdlijnen weer het christelijk getuigenis over de betekenis
van Jezus van Nazareth zoals dit via de geschriften van het Nieuwe
Testament is verkondigd en zoals dat geïnterpreteerd is via de
belangrijkste confessies van de kerk van de eerste eeuwen.
• kan in grote lijnen een beeld geven van het ontstaan, de ontwikkeling
en de verspreiding van het christendom over de verschillende regio’s in
de wereld.
• heeft een basale kennis van de wijze waarop die diversiteit bij elkaar
wordt gehouden door gemeenschappelijke aspecten in termen van
gemeenschappelijke referentieskader (Schrift, geloofsbelijdenissen,
kerkelijke structuren, geloofservaring).
• Kan reflecteren op een kennismaking met een plaatselijke christelijke
geloofsgemeenschap.

Inhoud vak

De cursus Christendom geeft een introductie in het Christendom als
wereldreligie en haar positionering in een tijdperk van globalisering.
We zullen eerst aandacht geven aan de centrale persoon binnen het
Christelijk geloof, Jezus van Nazareth, in de context van de Joodse
tradities van 2000 jaar geleden en aan de vroege normatieve
schriftelijke bronnen, het Nieuwe Testament en de geloofsbelijdenissen
van de eerste eeuwen. We zullen bestuderen hoe het Christelijk geloof
verspreid is, zich georganiseerd heeft en zijn eigen geschiedenis heeft
gekend binnen de verschillende regio van de wereld (Afrika, Azië,
Europa, Latijns Amerika en de Caraïben, Noord Amerika, en Oceanië).
Daarbij wordt telkens zowel aandacht gegeven aan de historische
ontwikkeling, de relatie van de kerken tot de samenleving, aan
interreligieuze relaties en aan specifieke kenmerken van viering en
theologie in de diverse regio’s.

Onderwijsvorm

Werk- en hoorcolleges, presentaties, literatuurstudie, papers,
zelfwerkzaamheid, bezoek van een kerk.

Toetsvorm

Schrijfopdracht (20%), opdracht met presentatie (20%); schriftelijk
tentamen (60%).

Literatuur

Uitgangspunt voor de cursussen is Sebastian Kim & Kirsteen Kim,
Christianity as a World Religion – an Introduction (Bloomsbury Academic
2016) – second edition. Let op: de eerste editie van dit boek uit 2008
is
niet langer bruikbaar. Dit boek is verkrijgbaar via de VU boekhandel of
andere (internet)boekhandels. Het boek moet in zijn geheel bestudeerd
worden. Raadpleeg Canvas voor de meest actuele informatie. Omdat we dit
boek intens gebruiken wordt aanschaf van het boek aanbevolen. Verdere
literatuur wordt voorzien via Canvas.

Overige informatie

Maakt onderdeel uit van Academische Vaardigheden.
Aanwezigheid 80%.

Algemene informatie

Vakcode G_CHRIST
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. E.A.J.G. van der Borght
Examinator prof. dr. E.A.J.G. van der Borght
Docenten prof. dr. E.A.J.G. van der Borght

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: