Comparatieve methoden: Focus op mythen

2019-2020

Doel vak

- Studenten hebben kennis van diverse wereldwijd bekende mythen en van
academisch toonaangevende methoden om mythen te interpreteren.
- Studenten zijn in staat om de belangrijkste benaderingen van het
studieveld ‘Mythen’ te beschrijven, te analyseren, en daarop
methodologisch te reflecteren.
- Studenten zijn in staat om uiteenlopende benaderingen in de studie van
mythen toe te passen op eenzelfde mythe (of cluster van mythen), en dit
te verwoorden.
- Studenten zijn in staat om eenzelfde benadering toe te passen op
uiteenlopende mythen uit verschillende religieuze en/of culturele
tradities, en dit te verwoorden.
- Studenten zijn in staat om mythen met elkaar te vergelijken op basis
van de waarde (betekenissen en functies) ervan voor de gemeenschappen
die deze mythen overleveren.
- Studenten kunnen schakelen tussen het religieuze,
levensbeschouwelijk-existentiële of culturele binnenperspectief en het
academische perspectief in de verbeelding van
mythische motieven.

Inhoud vak

Wijdverspreide verhalen, zoals mythen, legenden en sprookjes, blijken
soms frappante gelijkenissen te vertonen, terwijl dat niet verklaarbaar
is uit intercultureel contact. Andere gezaghebbende verhalen daarentegen
lijken juist helemaal niet op elkaar, totdat een theoretische benadering
onderliggende patronen blootlegt die verrassend vergelijkbaar zijn. Ook
kan eenzelfde mythe heel verschillend uitgelegd worden, al naargelang de
theorie die deze mythe analyseert. Uiteenlopende academische
benaderingen van mythen werpen maar al te vaak een heel verschillend
licht op ogenschijnlijk dezelfde verhalen. Op zoek naar overeenkomsten
en verschillen tussen mythen wereldwijd maak je in deze module kennis
met een scala aan comparatieve methoden om mythen te interpreteren. In
dit vakgebied van de cross-culturele studie van mythen leer je de
belangrijkste theoretische benaderingen kennen. Je zult ze ook leren
toepassen op nog weer andere dan de tijdens college behandelde primaire
teksten. Centraal staan oorsprongs- en scheppingsmythen.

Onderwijsvorm

Werkcollege (voorbehoud: zie Overige informatie)

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en/of eindpaper.

Literatuur

De literatuur zal in de studiehandleiding en via Canvas bekend worden
gemaakt.

Overige informatie

Deze module zal worden aangeboden als Literatuurstudie met een
introductie-college, indien zich minder dan 5 studenten hebben verplicht
tot formele inschrijving voor en feitelijke deelname aan de
werkcolleges.

Algemene informatie

Vakcode G_CMETH
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. L. Minnema
Examinator dr. L. Minnema
Docenten dr. L. Minnema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: