Diversiteit en conflictbeheersing

2019-2020

Doel vak

Na dit vak geldt voor de student:
1) kent en begrijpt het breder theoretisch discours over
intersectionaliteit en kan de factor religie hierin plaatsen; kent en
begrijpt meerdere dialoogmethodieken als interventies in een diverse
samenleving
2) kan de koppeling maken tussen bovengenoemde theorie en praktijk van
(religieuze) diversiteit
3) kan een eigen kritische visie op een inclusieve samenleving
verwoorden, vanuit het perspectief van een religiedeskundige in
verbinding naar het eigen religieus of levensbeschouwelijk perspectief
4/4) (4) kan op beginnend niveau in nieuwe situatie vanuit een
intersectionele blik een passende dialoogvorm ontwerpen, faciliteren en
(5) er lering uit trekken met oog op volgende interventies

Inhoud vak

Module betreft hedendaagse visies op religieuze diversiteit in een
breder intersectioneel framework

Onderwijsvorm

Theoriegedeeltes afgewisseld met practica en flipped-classroom.
Studenten nemen deel aan een dialoogevent en organiseren een dialoog,
die ze zelf faciliteren.
In diverse practica ervaart de student verschillende dialoogmethodieken
en maakt een begin met het opbouwen van dialoogfacilitatie-vaardigheid.

Toetsvorm

Positiepaper (50%); dialoogorganisatie en uitvoering; reflectie hierop
(40%); participatie colleges en 1-page reflectie op gezamenlijk leren in
interfaith context (10%).

Colleges: verplicht volgen 5 van de 6 collegedagen.

Vereiste voorkennis

Comparatieve godsdienstwijsbegeerte.

Literatuur

t.b.a.

Doelgroep

Deze module is alleen voor BA studenten Religiewetenschappen en
Theologie toegankelijk; niet voor bijvakkers.

Algemene informatie

Vakcode G_DIVCON
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. L. Minnema
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: