Luther en Erasmus inzake de genadeleer

2019-2020

Doel vak

De student:
• is in staat om analytisch over theologische vragen na te denken
en zelfstandig een antwoord te zoeken op deze vraagstukken;
• heeft zodanig kennis van en inzicht in de reformatorische mensleer en
genadeleer dat hij in staat is om in het wetenschappelijk discours mee
te
doen;
• is in staat om een zelfstandig oordeel te formuleren ten aanzien
van deze problematiek in kerk of samenleving;
• is in staat om kennis, inzicht, conclusies en argumenten
duidelijk en ondubbelzinnig te communiceren in een wetenschappelijke
context.

Inhoud vak

In de bespreking van het Luthers geschrift ‘De knechtelijke wil’ wordt
ingegaan op de historische achtergrond van dit geschrift. Er blijken in
dit geschrift verschillende lijnen uit Luthers theologie samen te komen.
Deze theologische beslissingen krijgen ruimschoots aandacht.

Onderwijsvorm

6 x 2 uur werkcollege. De studenten bereiden zich op het college voor
door per college een gedeelte te lezen en daarover de bijbehorende
vragen te beantwoorden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen waarin niet alleen kennis wordt gevraagd, maar ook
het analytisch denkvermogen wordt getoetst.

Literatuur

M. Luther, De servo Arbitrio [320] (diverse uitgaven en vertalingen).
De originele tekst van De Servo Arbitrio is te vinden in de editie van
A. Freitag in de zogenaamde Weimarer Ausgabe, XVIII, 597-787. Er bestaan
verschillende vertalingen in het Duits, Frans en Engels. Er is een
oudere Nederlandse vertaling die heel slecht is. Handzaam en puntig
vertolkt is de vertaling van J.I. Packer en O.R. Johnston onder de titel
The Bondage of the Will, Grand Rapids 1957. Daarnaast is er E. Gordon
Rupp and Philip S. Watson (ed.), Luther and Erasmus: Free Will and
Salvation, Philadelphia: The Westminster Press, 1969, onderdeel van de
'The Library of Christian Classics: Ichtus Edition'. Er zijn hiervan ook
latere uitgaven dan van 1969, uitgegeven door SCM Press in Engeland,
ISBN 0664241581. Hierin is ook Erasmus’ Diatribe opgenomen. Heel goed is
ook Martin Luther, Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, Leipzig 2006 band
1, 219-661. Er is ook een Nederlandse vertaling: Kiezen is dienen,
Kampen: Kok, 2010.

Overige informatie

Aangezien kennis, inzicht en vaardigheden in dit werkcollege worden
geoefend, is aanwezigheid in het college vereist.

Algemene informatie

Vakcode G_DOGMLUTHER
Studiepunten 3 EC
Periode P6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W. van Vlastuin
Examinator prof. dr. W. van Vlastuin
Docenten prof. dr. W. van Vlastuin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: