Hermeneutiek van de bijbelse literatuur

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan de elementen analyseren die een rol spelen bij het voorbegrip
dat lezers van een Bijbelse tekst meebrengen;
• is bereid en in staat het eigen voorbegrip te verwoorden;
• kan in eigen woorden benoemen wat de gangbare wijze van
Bijbeluitleg is in de eigen geloofstraditie;
• is bereid en in staat om te verwoorden hoe hij zich ertoe verhoudt;
• kent de hermeneutische implicaties van methodes van Bijbeluitleg;.
• kan de hermeneutische problemen toelichten die zich voordoen
rondom het vraagstuk van de verhouding van Oude en Nieuwe Testament;
• is in staat te verwoorden hoe hij zich verhoudt tot dit probleem.
• geeft blijk van hermeneutische competentie door bovengenoemde
hermeneutische vraagstukken toe te passen op de gekozen Bijbeltekst;
• geeft structuur aan de opzet van een Bijbelstudie of preek door een
keuze uit zijn inzichten en ideeën te maken en benoemt theologische en
hermeneutische argumenten die leiden tot zijn keuze en interpretatie.

Inhoud vak

De student leert de relevantie van hermeneutische visies voor de uitleg
van Bijbelse teksten in de praktijk inschatten. De traditie van
schriftuitleg in de eigen (doopsgezinde) geloofsgemeenschap wordt
toegelicht. De student leert kritisch te reflecteren op haar implicaties
voor de interpretaties van Bijbelse teksten. De verhouding van Oude en
Nieuwe Testament wordt als probleem van de Bijbelse hermeneutiek
voorgesteld. De student leert een eigen standpunt daarin in te nemen. De
hermeneutische implicaties van verschillende methodes van Bijbeluitleg
worden toegelicht. De hermeutische reflectie op de eigen voorbegrip en
de voorbegrip van een beoogd publiek wordt geoefend. De
stappen op de weg van analyse van de tekst naar werken met de tekst in
de (gemeente)praktijk worden geoefend. Het functioneren van een
Bijbelse tekst in de praktijk van de geloofsgemeenschap wordt aan een
voorbeeld bestudeerd.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Deze worden voorbereid door literatuurstudie en korte
tussentijdse papers. Tijdens werkcolleges wordt door studenten actief
geoefend met de toepassing van verworven kennis op het gebied van
hermeneutiek en Bijbelse theologie.

Toetsvorm

Werkstuk: In overleg met de docent wordt een Bijbeltekst gekozen en een
gemeenteactiviteit rondom deze tekst voorbereid. Het werkstuk houdt in:
inhoudelijke analyse van de tekst, Bijbels-theologische reflectie,
hermeneutische reflectie op eigen begrijpen en op de situatie van
mogelijke deelnemers, insteek en opzet van de activiteit.

Literatuur

De literatuur wordt via Canvas bekent gemaakt.

Overige informatie

Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht.

Aanbevolen voorkennis

Ervaring met de exegetische analyse van Bijbelse teksten.
Basale kennis van hermeneutische theorieën.

Algemene informatie

Vakcode G_DSHERMN
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Examinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Docenten dr. C.R.B. Grube-Karrer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: