Homiletiek en liturgiek

2019-2020

Doel vak

-De student heeft kennis van de achtergrond en opbouw van de
protestantse liturgie.
-De student kan zelfstandig een uitgewerkte liturgie maken, uitgaande
van het Dienstboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten.
-De student kan zelfstandig een preekschets maken en kan deze uitwerken
tot een volledige overdenking, op basis van de zelfstandige exegese van
vooraf opgegeven Bijbelpassages.
-De student kan verwoorden en verantwoorden hoe de gekozen liederen in
de liturgie zich verhouden tot de gebruikte teksten en het thema van de
eventuele overdenking.
-De student kan verwoorden wat de theologische overwegingen zijn die ten
grondslag liggen aan de keuzes van de liederen in de liturgie.
-De student heeft kennis van en inzicht in de doperse theologie met
betrekking tot het avondmaal en de doop.
-De student heeft inzicht in de mogelijkheden van het gebruik van
liturgische momenten in de gemeentepraktijk, buiten de zondagse
eredienst.
-De student toont de bereidheid tot het onderzoeken van vernieuwende
vormen van liturgie.

Inhoud vak

Dit vak beoogt de student een theoretische en praktische inleiding te
geven op de terreinen van de liturgiek en de homiletiek vanuit een
dopers perspectief, met het oog op de toepassing van het geleerde in de
praktijk van de kerkelijke gemeente. Het zwaartepunt ligt daarbij op de
toepassing in de zondagse eredienst, maar er zal ook aandacht zijn voor
andere liturgische momenten in de praktijk van de kerkelijke gemeente.
De nadruk ligt in het vak op de toepassing in de beroepspraktijk.
Daarnaast wordt de student ingeleid in verschillende recente
ontwikkelingen binnen de doperse theologie met betrekking tot de
eredienst, zoals de gesprekken binnen de Wereldraad van Kerken over de
doop en ontwikkelingen in de doperse theologie van het avondmaal.

Onderwijsvorm

De module zal worden vormgegeven middels gecombineerde hoor- en
werkcolleges, waarbij nadrukkelijk aandacht zal worden besteed aan de
toepassing van het geleerde in de praktijk. Onderdeel van de colleges
zal de bespreking en analyse van gemaakte overdenkingen en liturgieën
zijn.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt uitgegaan van 2 tot 4
contacturen per week.

Toetsvorm

De toetsing valt uiteen in twee delen. Er vindt een beoordeling plaats
van de toepassing van de leerstof in de werkcolleges. Daartoe moet twee
maal een overdenking en een bijbehorende liturgie in de werkcolleges
worden ingeleverd en besproken. Daarnaast vindt een schriftelijke
toetsing plaats van de theorie. De weging is als volgt; het schriftelijk
gedeelte telt voor 60% van het eindcijfer; het ingeleverde werk en de
verantwoording daarvan voor 40%.
Aanwezigheid in de colleges is verplicht, wat inhoudt dat alleen een
cijfer wordt gegeven wanneer de student ook in minimaal 80% van de
colleges actief heeft geparticipeerd.

Vereiste voorkennis

De student moet, om toegelaten te worden tot dit vak, zijn toegelaten
tot
de predikantsmaster van het Doopsgezind Seminarium.

Literatuur

Verplichte literatuur:
-Bert de Leede & Ciska Stark. Ontvouwen, protestantse prediking in de
praktijk. Zoetermeer: Boekencentrum 2015. ISBN 9789023970132.
-Paul Oskamp & Niek Schuman (red.). De weg van de liturgie, Tradities,
achtergronden en praktijken. Zoetermeer: Meinema, 1998. ISBN
9789021136790
-De gemeente komt samen: Dienstboek ten behoeve van doopsgezinde
gemeenten. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998. ISBN 9789023904700
(verkrijgbaar via bureau Algemene Doopsgezinde Sociëteit).
-Aanvullende literatuur zal later bekend worden gemaakt via Canvas of
tijdens de colleges.

Doelgroep

Het vak is bedoeld voor studenten die staan ingeschreven aan het
Doopsgezind Seminarium met het oog op het behalen van het proponentschap
in de Doopsgezinde Broederschap.

Overige informatie

Bij geringe belangstelling zal dit vak als een tutorial worden
aangeboden. Collegetijden kunnen in voorkomende gevallen worden
aangepast, zodat die beter aansluiten op overige werkzaamheden. Dit in
overleg met de vakcoördinator.

Algemene informatie

Vakcode G_DSHOM
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. F.Y. van Hulst
Examinator drs. F.Y. van Hulst
Docenten drs. F.Y. van Hulst

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: