Geschiedenis van de Islam na 1800

2019-2020

Doel vak

1) De student kan de hoofdlijnen van de geschiedenis van de islamitische
samenlevingen na 1800 uit Iran, Turkije, Egypte, Midden-Oosten, Afrika,
Indiaas-Pakistaans subcontinent, Zuidoost Azië, Europa omschrijven.

2) De student heeft grondig kennis gemaakt met de stromingen binnen de
moderne islam. Kan derhalve een beschrijving geven van de soennitische
islam (inclusief de vier wetscholen en het salafisme), de sjiitische
islam, het soefisme en de kalaam scholen. Kan tevens de belangrijkste
verschillen uitleggen.

3) De student kan deze stromingen in hun huidige en historische,
maatschappelijke en politieke context plaatsen.

4) De student kan met de vereiste voorkennis en de vereiste
bibliografische kennis zich verder verdiepen in de geschiedenis van de
islam in een van de volgende gebieden: Iran, Turkije, Egypte, Midden-
Oosten, Afrika, Indiaas-Pakistaans subcontinent, Zuidoost Azië, Europa.
Hierdoor kan de student de eerdere ontwikkelingen verbinden met de
huidige situaties in de bovengenoemde landen.

5) De student kan door middel van stromingen als kolonialisme,
nationalisme, secularisme, liberalisme, fundamentalisme en extremisme
het ontstaan van de moderne islam aan een kritische analyse onderwerpen.

Inhoud vak

Deze module gaat over de geschiedenis van het ontstaan en de
ontwikkeling van de moderne islamitische samenlevingen. Zij behelst het
transformatieproces van de islamitische en de westerse islamitische
samenlevingen: verschillen en overeenkomsten. Analyse en synthese van de
hedendaagse moderne moslimwereld in zijn historische context en in
verband met andere culturen en tradities. Deze module is het vervolg op
de module 'Geschiedenis van de Islam tot 1800'. De eerste module
behandelt de geschiedenis van de Islam vanuit een verticale,
voornamelijk chronologische, aanpak, terwijl in deze vervolgcursus
bestaande moslim-samenlevingen vanuit een horizontale aanpak worden
behandeld. Bij een verticale benadering van geschiedenis van de islam
wordt vooral gekeken naar de invloed en verhouding van de islam op de
mensen, terwijl een horizontale aanpak zich meer richt op de onderlinge
verhoudingen van mensen en maatschappijen.

Deze module vormt bovendien een historische en sociale aanvulling op
theoretische islamitische colleges. Met behulp van deze module zullen de
studenten leren de islam niet alleen te beschouwen als een abstract
geloof, maar ook als een historische realiteit en levende religie van
een aantal landen in de wereld. Deze cursus vormt tevens een historische
achtergrond voor de vakken Islam en Europese cultuur en Usul al-Fiqh
(principes van islamitische jurisprudentie).

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsvorm

Vier college-opdrachten (10%), presentatie (10%), schrijfopdracht (20%)
en schriftelijk tentamen (60%)

Literatuur

Verplicht:
Lapidus, Ira M., A history of Islamic societies. (3rd ed.) Cambridge
University Press, 2014. ISBN 978-0-521-73297-0 (Chapters 43-59, pp.
477-868)
Tijdens de colleges zal de docent in zijn inleiding steeds ook aandacht
schenken aan het traceren van aanvullende wetenschappelijke literatuur.

Overige informatie

1) In overeenstemming met het examenreglement wordt van U 17 uur per
week aan voorbereiding verwacht.
2) Een overmaat aan taal- of grammaticale fouten leidt tot cijferaftrek.
Onbegrijpelijke teksten worden geretourneerd.
3) In zes weken worden een boek en aanvullende teksten gelezen. Verder
wordt een aantal opdrachten ingeleverd, hetzij papers, hetzij
vragenlijsten.

Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht. Als een student twee keer
zonder reden of meer dan drie keer met een geldige reden niet verschijnt
op het college, heeft zij/hij geen recht meer om opdrachten in te
leveren. Aanwezigheid en actieve deelname aan de colleges is een
voorwaarde voor de deelname aan het tentamen. Werkstukken en/of
presentaties die niet op tijd en volgens de afspraken zijn ingeleverd,
zullen niet worden geaccepteerd, en evenmin worden meegeteld bij de
berekening van het eindcijfer.

Aanbevolen voorkennis

De module Geschiedenis van de islam tot 1800.

Algemene informatie

Vakcode G_GESISNA18
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator ing. H. Quadir MA
Examinator ing. H. Quadir MA
Docenten ing. H. Quadir MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: