Grieks 3 inclusief taal en tekst van het Nieuwe Testament

2019-2020

Doel vak

De student:
1 - heeft parate kennis van de behandelde grammatica-onderdelen
(vormleer en syntaxis) en het basisidioom van het Koinê Grieks.
2 - kan het gebruik van deze grammatica-onderdelen en dit idioom in meer
complexe zinnen herkennen en verklaren.
3 - heeft de benodigde competenties en vertaalvaardigheid om een
ongeziene tekst van gemiddelde moeilijkheidsgraad uit het NT te vertalen
en gegeven vertalingen grammaticaal te analyseren aan de hand van het
Grieks.
4 - heeft een wetenschappelijk verantwoorde attitude ten opzichte van de
te bestuderen tekst, kan een gefundeerd oordeel vormen over moderne
vertalingen, kan reflecteren op eigen en andermans interpretatiekeuzes
en weet welke hulpbronnen ten behoeve van verdere verdieping kunnen
worden aangewend.
5 - heeft kennis en begrip van literaire kenmerken en kan deze toepassen
op de gelezen Nieuwtestamentische teksten.
6 - heeft kennis en begrip van de historische ontwikkeling,
grondbeginselen en uitgangspunten van de tekstkritiek, kan deze kennis
toepassen op Nieuwtestamentische teksten.
7 - is in staat om het tekstkritisch apparaat van het NT met begrip te
lezen en zo de verschillende teksttradities in een casus te
onderscheiden. Ook is hij/zij in staat verschillende lezingen te
analyseren, gedane tekstkeuzes te onderbouwen of bekritiseren en hieraan
wetenschappelijk correcte conclusies te verbinden.

Inhoud vak

Voortbouwend op de module Grieks 2, biedt deze module de student een
verregaande basis voor de zelfstandige bestudering van de grondtaal van
het Nieuwe Testament en van eventueel later te bestuderen
vroegchristelijke, Joods-Hellenistische en pagane Griekse bronnen. Er
wordt gewerkt aan een gevorderde kennis van morfologie, syntaxis en
semantiek om zo zelfstandig teksten met een hogere moeilijkheidsgraad te
kunnen vertalen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillen
tussen moderne vertalingen en interpretatiemogelijkheden van
Bijbelgedeelten. Ook leren de studenten omgaan met verschillende
academische hulpbronnen voor het vertalen en interpreteren van
nieuwtestamentische teksten, zoals lexica, theologische woordenboeken,
grammatica’s, computer software, etc.
Naast de zelfstudie en vertaaltraining op colleges worden de studenten
ook geacht de in de drie modules Grieks opgedane kennis te integreren in
een groepsopdracht over een specifieke NT tekst.
In deze afsluitende module komen ook enkele literaire aspecten van de
teksten aan de orde (stijlfiguren en klassieke retorica) en wordt er
uitgebreid ingegaan op tekstkritiek. De studenten leren het
tekstkritisch apparaat van het NT vakkundig te lezen en hieraan hun
conclusies te verbinden. Tot de te trainen vaardigheden behoort o.m. dat
de studenten in staat zullen zijn om een goed onderbouwde argumentatie
voor een bepaalde tekstkeuze te geven en de geargumenteerde tekstkeuze
te verdedigen tegen andere tekstkeuzes. Ook moeten studenten door
Nestle-Aland gedane tekstkeuzes kunnen expliciteren.

Onderwijsvorm

Werk- en hoorcolleges, tussentijdse opdrachten, literatuurstudie.

Toetsvorm

Groepsopdracht (met verslag en presentatie) over een NT tekst (25%) en
schriftelijk tentamen (75%).

Literatuur

- P.M. Hensels, Nieuwtestamentisch Grieks. Een beknopte grammatica. 1e
druk, 2008.
- Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. 28e druk (niet een oudere!),
2013.
- P.M. Hensels, Werkboek NT Grieks en Woorden- en stamtijdenlijst (wordt
tegen onkostenvergoeding door de universiteit verstrekt).
- Woordenboek Grieks-Nederlands. Aanbevolen:
Bauer-Danker-Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament
& Other Early Christian Literature, 3e druk, 2001. Goedkopere en
handzamer alternatieven: F. Muller, J.H. Tiel, W. den Boer, Beknopt
Grieks-Nederlands Woordenboek, Wolters–Noordhoff (ook verschenen als
Koenen woordenboek Grieks-Nederlands) of G.J.M. Bartelink, Prisma
Woordenboek Grieks-Nederlands.
- Kurt en Barbara Aland, The Text of the New Testament. ISBN
978-0-8028-4098-1.

Overige informatie

Gezien het intensieve karakter van de bestudering van het Grieks, de
groepsopdracht en de vele tips en de uitleg die tijdens het college
gegeven worden is aanwezigheid tijdens de colleges verplicht.

Aanbevolen voorkennis

Beheersing van het Grieks op het niveau van het vak Grieks 2 /
gymnasiaal eindexamen Grieks.

Algemene informatie

Vakcode G_GR3NT
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator S.J.M. Sierksma-Agteres
Examinator S.J.M. Sierksma-Agteres
Docenten S.J.M. Sierksma-Agteres
prof. dr. L.J. Lietaert Peerbolte

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: