Grieks 1a

2019-2020

Doel vak

De student:
1 - heeft parate kennis van de behandelde grammatica-onderdelen
(vormleer en syntaxis) en het basisidioom van het Koinè Grieks.
2 - kan het gebruik van deze grammatica-onderdelen en dit idioom in
eenvoudige zinnen herkennen en verklaren.
3 - heeft de benodigde competenties en vertaalvaardigheid om eenvoudige
zinnen uit het NT te vertalen en gegeven vertalingen te analyseren aan
de hand van het Grieks.
4 - heeft een wetenschappelijk verantwoorde attitude ten opzichte van de
te bestuderen tekst, kan een gefundeerd oordeel vormen over moderne
vertalingen en kan reflecteren op eigen en andermans
interpretatiekeuzes.

Inhoud vak

In deze module legt de student een belangrijke basis voor de
zelfstandige bestudering van de grondtaal van het Nieuwe Testament en
van eventueel later te bestuderen vroegchristelijke,
Joods-Hellenistische en pagane Griekse bronnen. Studenten leren het
(Koinê) Grieks te beheersen door middel van zelfstudie van idioom en
grammatica, toelichting hierop tijdens de colleges, alsook door het
maken, corrigeren en bespreken van vertaal- en oefenopdrachten. Er wordt
gewerkt aan een basale kennis van morfologie, syntaxis en semantiek om
zo zelfstandig eenvoudige zinnen te kunnen vertalen. Daarnaast wordt
aandacht besteed aan de verschillen tussen moderne vertalingen en
interpretatiemogelijkheden van Bijbelgedeelten.

Onderwijsvorm

Werk- en hoorcolleges, tussentijdse opdrachten, literatuurstudie.

Toetsvorm

Schriftelijk deeltentamen (25%) en schriftelijk open-boek-tentamen
(75%).

Literatuur

- P.M. Hensels, Nieuwtestamentisch Grieks. Een beknopte grammatica. 1e
druk, 2008.
- Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. 28e druk (niet een oudere!),
2013.
- P.M. Hensels, Werkboek NT Grieks en Woorden- en stamtijdenlijst (wordt
tegen onkostenvergoeding door de universiteit verstrekt).
- Woordenboek Grieks-Nederlands. Aanbevolen:
Bauer-Danker-Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament
& Other Early Christian Literature, 3e druk, 2001. Goedkopere en
handzamer alternatieven: F. Muller, J.H. Tiel, W. den Boer, Beknopt
Grieks-Nederlands Woordenboek, Wolters–Noordhoff (ook verschenen als
Koenen woordenboek Grieks-Nederlands) of G.J.M. Bartelink, Prisma
Woordenboek Grieks-Nederlands.

Overige informatie

Gezien het intensieve karakter van de bestudering van het Grieks en de
vele tips en de uitleg die tijdens het college gegeven worden is
aanwezigheid tijdens de colleges verplicht.

Aanbevolen voorkennis

De student dient voldoende voorkennis te hebben van Nederlandse
grammatica.

Algemene informatie

Vakcode G_GRKS1a
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator S.J.M. Sierksma-Agteres
Examinator S.J.M. Sierksma-Agteres
Docenten S.J.M. Sierksma-Agteres

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: