Grieks 2a

2019-2020

Doel vak

De student:
1 - heeft parate kennis van de behandelde grammatica-onderdelen
(vormleer en syntaxis) en het basisidioom van het Koinè Grieks.
2 - kan het gebruik van deze grammatica-onderdelen en dit idioom in meer
complexe zinnen herkennen en verklaren.
3 - heeft de benodigde competenties en vertaalvaardigheid om meer
complexe zinnen en teksten uit het NT te vertalen en gegeven vertalingen
te analyseren aan de hand van het Grieks.
4 - heeft een wetenschappelijk verantwoorde attitude ten opzichte van de
te bestuderen tekst, kan een gefundeerd oordeel vormen over moderne
vertalingen, kan reflecteren op eigen en andermans interpretatiekeuzes
en weet welke hulpbronnen ten behoeve van verdere verdieping kunnen
worden aangewend.

Inhoud vak

Voortbouwend op de module Grieks 1, biedt deze module de student een
uitgebreider basis voor de zelfstandige bestudering van de grondtaal van
het Nieuwe Testament en van eventueel later te bestuderen
vroegchristelijke, Joods-Hellenistische en pagane Griekse bronnen.
Studenten leren het (Koinê) Grieks te beheersen door middel van
zelfstudie van idioom en grammatica, toelichting hierop tijdens de
colleges, alsook door het maken, corrigeren en bespreken van vertaal- en
oefenopdrachten. Er wordt gewerkt aan een gevorderde kennis van
morfologie, syntaxis en semantiek om zo zelfstandig teksten met een
hogere moeilijkheidsgraad te kunnen vertalen. Hierbij lezen en bespreken
we ook enkele langere passages uit het NT. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de verschillen tussen moderne vertalingen en
interpretatiemogelijkheden van Bijbelgedeelten. Ook leren de studenten
omgaan met verschillende academische hulpbronnen voor het vertalen en
interpreteren van nieuwtestamentische teksten, zoals lexica,
grammatica’s, commentaren, NT journals, computer software, etc.

Onderwijsvorm

Werk- en hoorcolleges, tussentijdse opdrachten, literatuurstudie.

Toetsvorm

Schriftelijk deeltentamen (25%) en schriftelijk open-boek-tentamen
(75%).

Literatuur

- P.M. Hensels, Nieuwtestamentisch Grieks. Een beknopte grammatica. 1e
druk, 2008.
- Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece. 28e druk (niet een oudere!),
2013.
- P.M. Hensels, Werkboek NT Grieks en Woorden- en stamtijdenlijst (wordt
tegen onkostenvergoeding door de universiteit verstrekt).
- Woordenboek Grieks-Nederlands. Aanbevolen:
Bauer-Danker-Arndt-Gingrich, Greek-English Lexicon of the New Testament
& Other Early Christian Literature, 3e druk, 2001. Goedkopere en
handzamer alternatieven: F. Muller, J.H. Tiel, W. den Boer, Beknopt
Grieks-Nederlands Woordenboek, Wolters–Noordhoff (ook verschenen als
Koenen woordenboek Grieks-Nederlands) of G.J.M. Bartelink, Prisma
Woordenboek Grieks-Nederlands.

Overige informatie

Gezien het intensieve karakter van de bestudering van het Grieks, de op
college uit te voeren groepsopdrachten en de vele tips en de uitleg die
tijdens het college gegeven worden is aanwezigheid tijdens de colleges
verplicht.

Aanbevolen voorkennis

Beheersing van het Grieks op het niveau van het vak Grieks 1a.

Algemene informatie

Vakcode G_GRKS2a
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator S.J.M. Sierksma-Agteres
Examinator S.J.M. Sierksma-Agteres
Docenten S.J.M. Sierksma-Agteres

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: