Hebreeuws II/Rabbinica

2019-2020

Doel vak

Component Hebreeuws:
De student:
• kent de belangrijkste aspecten van de grammatica van het Bijbels
Hebreeuws (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het
zwakke werkwoord);
• heeft inzicht in de belangrijkste aspecten van de syntaxis van
het Bijbels Hebreeuws proza;
• De student kan met behulp van een grammatica, een woordenboek en
tekstannotaties van de docent een eenvoudig stuk proza in het Bijbels
Hebreeuws grammaticaal analyseren en vertalen;
• is in staat door samenwerking met andere studenten het
studierendement te optimaliseren.

Component Rabbinica:
De student:
• kan het belang van de studie van het Jodendom voor de theologiestudie
argumenteren.
• kan de voornaamste aspecten van de Joodse omgang met de Bijbel
opnoemen en beschrijven.
• kan het belang van kennis van de rabbijnse geschiedenis en literatuur
voor een goed begrijpen van het vroege Christendom en de studie van het
Nieuwe Testament argumenteren.
• kan de belangrijke werken van de rabbijnse literatuur en de
verantwoordelijke rabbijnen en rabbijnse groepen (tannaiem, amoraim)
benoemen en historisch plaatsen.
• kan de besproken genres van de rabbijnse literatuur (met name midrasj
en de masjal met zijn onderdelen) herkennen en structureel ontleden (bij
gezamelijk besproken teksten).
• kan de samen bestudeerde rabbijnse teksten analyseren en de
betooglijn uiteenzetten.

Inhoud vak

Component Hebreeuws:
De module is een voortzetting van de module Hebreeuws I. In deze module
wordt de kennis van de grammatica en woordenschat van het Bijbels
Hebreeuws verder verdiept. Het zwaartepunt van de module ligt bij het
vertalen en analyseren van eenvoudig proza in het Bijbels Hebreeuws
(klassikaal/zelfstandig; met tekstannotaties). Belangrijke aspecten van
de grammatica van het Hebreeuws worden aan de hand van deze teksten
nader belicht en waar relevant wordt gebruik gemaakt van het
tekstkritisch apparaat. Daarnaast worden in deze cursus de belangrijkste
kenmerken van de zogenaamde zwakke werkwoorden behandeld.

Component Rabbinica:
De cursus bestaat uit 6 inleidende colleges waarin de Joodse omgang met
de Schrift wordt behandeld, en de belangrijkste rabbijnse werken en
genres historisch worden gesitueerd en afzonderlijk worden behandeld. Er
wordt speciale aandacht besteed aan de relevantie van deze literatuur
voor de theologiestudent, en met name voor de studie van het Nieuwe
Testament. Verder wordt de fundamentele plaats van deze literatuur voor
het Jodendom, tot op de dag van vandaag uiteengezet.

Onderwijsvorm

Component Hebreeuws:
Werkcolleges; portfolio van gemaakte opdrachten

Component Rabbinica:
Hoor/werkcollege; Blended learning/Videocollege. Actieve participatie
van studenten. Van de studenten wordt actieve voorbereiding verwacht in
de vorm van vooraf bestuderen van hoofdstukken uit het handboek,
beantwoorden van vragen, opzoeken van informatie op internet, en/of het
bekijken van een videofragment.

Toetsvorm

Component Hebreeuws:
Tentamen over de op college behandelde stof.

Component Rabbinica:
Schriftelijk tentamen, 10 korte kennisvragen, 2 open vragen, reeks
vragen over 1 bestudeerde rabbijnse tekst (tekst wordt erbij gegeven)

NB: De cijfers voor Hebreeuws en Rabbinica worden gemiddeld. Beide
onderdelen moeten echter voldoende zijn.

Literatuur

Component Hebreeuws:
A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, tweede
druk, Delft 2005, uitg. Eburon.
A.J.C. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels
Hebreeuws: Oefenboek, derde druk, Delft 2010, uitg. Eburon.
K. Elliger, W. Rudolph, (eds), Biblia Hebraica Stuttgartensia,
z.pl.z.j. editio minor.
Losbladig materiaal (wordt op Canvas geplaatst of uitgereikt
tijdens de colleges).
Woordenboek: nadere informatie volgt op de Canvassite.

Voorts verdient het de aanbeveling reeds nu J.P. Lettinga, Grammatica
van het bijbels Hebreeuws (12de herziene editie uit 2012; inclusief
Leerboek) aan te schaffen. Het gebruik van deze grammatica is verplicht
bij de colleges exegese OT (periode 5).

Component Rabbinica:
Eliezer Segal, "Introducing Judaism", London/New York 2009 OF Eliezer
Segal, "Judaism. The e-book". Aanschaffen en downloaden op:
http://worldreligionsebooks.com/eBooks/judaism/.

Overige informatie

Component Hebreeuws:
Voor deze werkcolleges geldt een aanwezigheidsplicht. Studenten moeten
beschikbaar zijn voor colleges op maandag, woensdag en vrijdag.
Aan het tentamen mag alleen worden deelgenomen indien:
• in voldoende mate aan de colleges is deelgenomen
• aan het einde van de periode op een afgesproken tijdstip een
volledig portfolio wordt ingeleverd

Component Rabbinica:
De inhoud van de cursus Rabbinica kan in een volgend academiejaar
gewijzigd zijn: het tentamen gaat altijd over de leerstof van het
academiejaar waarin het wordt afgenomen

Beide onderdelen van de cursus moeten worden voltooid in hetzelfde
academisch jaar.
Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar een volgend academisch
jaar.

Aanbevolen voorkennis

Component Hebreeuws:
Hebreeuws 1 (afgerond met een voldoende)
Vaardigheid in het taalkundig en redekundig ontleden.

Component Rabbinica: enige voorkennis van de teksten van het Oude en
Nieuwe Testament; basiskennis Hebreeuws

Algemene informatie

Vakcode G_HEB2RAB
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M.L. Folmer
Examinator dr. M.L. Folmer
Docenten dr. M.L. Folmer
dr. G.M.G. Teugels

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: