Ambachtelijke Exegese

2019-2020

Doel vak

.De student kan vanuit de exegese van oudtestamentische passage de
relevantie ervan kunnen laten zien voor de nieuwe bedeling. De student
kan vanuit het Oude Testament via het Nieuwe Testament lijnen naar het
heden trekken.

De student kan bij de exegese van een nieuwtestamentische passage deze
passage mede in het licht van de voorafgaande openbaring plaatsen om zo
vanuit de exegese de lijn de relevantie voor het heden te laten zien.

De student is in staat de kracht van de exegetische methode die hij
hanteert te beargumenteren ten opzichte van andere exegetische
benaderingen

Inhoud vak

Aan de hand van een concrete passage uit het Oude en uit het Nieuwe
Testament laat de docent gebruikmakend van de opdrachten die studenten
hebben gemaakt, de stappen van de exegese zien. Bijzonder aandacht wordt
gegeven aan de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament. Er
worden ook handvatten aangereikt om te leren een passage toepassen op de
levenssituatie met mensen nu. Daarbij wordt de behandelde passage ook
canoniek in het licht van de gehele openbaring gezien.
De gevolgde methode van exegese is literair, historisch, theologisch.
De eenheid van de Schrift is uitgangspunt. Het verschil met andere
benaderingen komt ter sprake.

Onderwijsvorm

Mengvorm van hoor- en werkcollege

Toetsvorm

Schrijven een meditatie waarin die er bleek van geeft dat de student de
geleerde vaardigheden kan toepassen. Aan de meditatie dient een
voorwerk/paper te zijn verbonden waarin grondig de exegetische keuzes
die gemaakt zijn worden toegelicht. Dan gaat het om toelichting van
literaire (filologie, grammatica, structuur enz.) aspecten, aspecten
verbonden de historische en culturele achtergronden waarop wij zicht
moeten hebben om de bewuste tekst/passage te verstaan als de
theologische aspecten. Hier moet ook de heilsgeschiedenis en de
openbaringsgeschiedenis ter sprake worden gebracht. De student geeft in
het voorwerk/paper ook aan op welke wijze hij mede vanuit het geheel van
de openbaring de relevantie van de tekst voor het heden wil laten zien.
70%

Klein tentamen over opgegeven literatuur. 30%

Literatuur

Verplichte literatuur:
G.K Beale, Handbook on the New Testament Use of the Old Testament (Grand
Rapiids: Baker Academic, 2012)
Robert B. Chislholm, Interpreting the Historical Books (Grand Rapids:
Kregel, 2006)
Gary V. Smith, Interpreting the Prophetic Books (Grand Rapids: Kregel,
2014)

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van Bijbels Hebreeuws en nieuwtestamentische Grieks

Algemene informatie

Vakcode G_HHSAMB
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P. de Vries
Examinator dr. P. de Vries
Docenten dr. P. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: