Geschiedenis Vaderlandse Kerk en Kerkrecht

2019-2020

Doel vak

De student:
- heeft een grondige kennis van de geschiedenis van de Nederlandse
Hervormde Kerk in de afgelopen twee eeuwen
- heeft inzicht in de belangrijkste theologische stromingen en
discussies in deze geschiedenis
De student:
- kent de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk
- heeft inzicht in het nut van en de argumentatie achter de regelingen
- kan de kerkorde toepassen in de praktijk: bij het tentamen wordt deze
vaardigheid getoetst aan de hand van casussen.

Inhoud vak

Het onderdeel Geschiedenis Vaderlandse Kerk behandelt de geschiedenis
van de Nederlandse Hervormde Kerk in de negentiende en twintigste eeuw.
Thema’s die daarbij centraal staan, zijn: (1) de overgang van de
Gereformeerde naar de Nederlandse Hervormde Kerk (1795-1816); (2) het
Réveil; (3) critici van het Réveil: Kohlbrugge, Kuyper en de
ethisch-irenischen; (4) de Midden-Orthodoxie; (5) ds. I. Kievit en (6)
de briefwisseling tussen G. Boer en H. Berkhof.

Dit vak omvat tevens het onderdeel Gereformeerd Kerkrecht. Naast inzicht
in de noodzaak van kerkelijke regelingen wordt de student kennis
bijgebracht van de geschiedenis van het gereformeerde kerkrecht en
kennis van de Hervormde Kerkorde zoals die thans in gebruik is binnen de
Hersteld Hervormde Kerk. Aangezien deze kerk qua confessie en
kerkinrichting een gereformeerde kerk is, moet het kerkrecht dan ook
gereformeerd kerkrecht worden genoemd.

Onderwijsvorm

Het onderdeel Geschiedenis Vaderlandse Kerk wordt door dr. B.J. Spruyt
gegeven in de vorm van hoorcolleges.
Het onderdeel Gereformeerd Kerkrecht wordt gedoceerd door ds. J.L.
Schreuders. Het bevat een aantal hoor- en werkcolleges, waarin ingegaan
wordt op diverse onderdelen van de kerkelijk praktijk in kerkordelijke
perspectief. Inbreng van de student is daarbij belangrijk.

Toetsvorm

Het onderdeel Geschiedenis Vaderlandse Kerk wordt schriftelijk
getentamineerd (50%).
Kennis en praktische vaardigheid van Gereformeerd Kerkrecht worden
getoetst is een schriftelijk tentamen (50%).
Voor beide tentamens moet een voldoende worden gehaald om voor deze
module te slagen.

Literatuur

Verplichte literatuur
A.J. Rasker. De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Kampen: Kok,
vanaf de derde druk van 1986.
Bronteksten uitgereikt tijdens de colleges.

Hersteld Hervormde Kerkorde, te vinden op
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkorde.
P. van den Heuvel. De Hervormde Kerkorde. Zoetermeer: Boekencentrum,
tweede, geheel herziene en uitgebreide druk, 2001. Het boek kan als
leidraad worden gebruikt, al is het in veel opzichten niet meer geheel
toepasbaar en moet het dus onder voorbehoud van de vigerende tekst van
de kerkorde worden gelezen.

Aanbevolen literatuur
H. Bouwman. Gereformeerd Kerkrecht, Deel 1 en 2. Kampen: Kok, 1928-1934
of een van de latere, onveranderde drukken.
Th.L. Haitjema. Nederlands Hervormd Kerkrecht. Nijkerk: Callenbach,
1951.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsopleiding.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSGVLK
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. J. van de Kamp
Examinator dr. J. van de Kamp
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: