Hermeneutiek HHS

2019-2020

Doel vak

De student
- is zich bewust van de vragen waarvoor de uitleg van teksten in het
algemeen en die van de Schrift in het bijzonder ons stellen en kan in
het kort de inhoud en betekenis van premoderne, moderne en postmoderne
hermeneutische inzichten karakteriseren
- heeft zicht op de betekenis van de zogenaamde hermeneutische spiraal
-heeft zicht op het eigen karakter van de boeken van het Oude en Nieuwe
Testament en het gezag ervan.
-heeft globale kennis van de uitleg van de Schrift door de eeuwen heen
en wel met name met die van het Oude Testament in het Nieuwe Testament.

De student
- is in staat die in het voorafgaande geformuleerde inzichten en kennis
toe te passen op concrete passages uit de Schrift
- kan zijn eigen hermeneutische positie gemotiveerd aan anderen
uitleggen

Inhoud vak

In deze module komt het karakter van de Bijbel als boek naar voren. De
uit-gangspunten achter uitleg van de Schrift worden geanalyseerd. In dit
kader worden premoderne, moderne en postmoderne hermeneutische inzichten
toegelicht. Vooral de vraag wat de betekenis is van de canon voor de
uitleg van de boeken die ertoe behoren, wordt aan de orde gesteld. Welke
betekenis heeft de Schrift als geheel voor de uitleg van afzonderlijke
Schriftgedeelten? In verband daarmee worden vragen rond
innertekstualiteit en intertekstualiteit behandeld.

Er wordt een eigen visie ontwikkeld op de wijze van uitleg van de
Schrift waarbij onder andere de relatie tussen uitleg en toepassing
wordt besproken. Als het gaat om uitleg worden dan concrete regels die
toegepast moeten worden bij de uitleg van bijbelteksten behandeld. De
betekenis van de verschillende literaire genres binnen de Schrift voor
de uitleg ervan wordt belicht. Het karakter van de bijbelse geschied-
schrijving komt naar voren. Wat is in dit verband de relatie tussen
‘history’ en ‘story’? Aandacht wordt geschonken aan de vraag hoe
vertellingen, gelijkenissen, profetische en apocalyptische teksten
moeten worden gelezen. Afzonderlijk wordt aandacht geschonken aan de
blijvende betekenis van het Oude Testament voor de christelijke kerk.
Ten slotte komt er sprake hoe de Schrift in de loop van de geschiedenis
binnen de christelijke kerk is gelezen en wel met name hoe in het Nieuwe
Testament het Oude Testament wordt gelezen. Daarbij komt onder andere
het typo-logisch lezen van het Oude Testament naar voren.

Onderwijsvorm

Twaalf maal twee uur hoor/werkcollege. De studenten bereiden zich voor
aan de hand van de op Canvas geplaatste collegewijze waarin ook de
voor het college te lezen stof wordt vermeld en een twaalftal opdrachten
zijn te vinden

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen waarin niet alleen kennis wordt gevraagd, maar ook
het analytisch denkvermogen wordt getoetst.

Literatuur

Verplichte literatuur
W.W. Klein, Graig L. Blomberg en Robert L. Hubbard, Introduction to
Biblical Interpretation, third edition (Grand Rapids: Zondervan,2017),
hs. 1-10
Gerard Maier, Biblical Hermeneutics, Engelse vertaling Robert Yarbrough
(Wheaton: Crossway Books,1994) (ISBN 0-89107-767-7)
P. de Vries, De typologische Schriftuitleg, Nieuwdorp/Nunspeet, 2011)
(wordt op college ter beschikking gesteld)

Aanbevolen literatuur
J. van Bruggen, Het kompas van het christendom (Kok: Kampen< 2002).
Donald A. Carson, The Gagging of God (Grand Rapids: Zondervan, 1996,
Andreas J. Köstenberger en Richard D. Patterson, Invitation to Biblical
Interpretation: Exploring the Hermeneutical Triad of History,
Literature, and Theology (Grand Rapids: Kregel, 2011)
Paul Helm en Carl Trueman, The Trustworthiness of God: Perspectives on
the Nature of Scripture (Leicester: IVP, 2002).
Carl F.H. Henry, God, Revelation and Authority, zes delen (Wheaton:
Crossway Books, 1999).
V. Phillips Long, The Art of Biblical History (Leicester: IVP, 1994).
Roger Nicole, Standing Forth (Fearn, Ross-shire: Christian Focus
Publications, 2002).
Grant R. Osborne, The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction
to Biblical Interpretation, Revised and Expanded (Wheaton: Crossway
Books, 2006)
J.I. Packer, Collected Shorter Writings, Volume 3 (Carlisle:
{Paternoster Press, 1999).
Kevin VanHoozer, Is There Meaning in This Text? (Grand Rapids:
Zondervan, 1998).

Overige informatie

De student dient minimaal 80% aanwezig te zijn.

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis van Grieks en Hebreeuws wordt voorondersteld.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSHERM
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P. de Vries
Examinator dr. P. de Vries
Docenten dr. P. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: