Homiletiek 1: Geschiedenis en theorie van de homiletiek

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan een globaal overzicht van de geschiedenis van de prediking
geven en is in staat de in het college behandelde perioden kort te
karakteriseren. Daarnaast kan de student de principia van de
principiële, materiële en formele homiletiek beschrijven en toont de
student in die beschrijving aan inzicht te hebben in deze principia;
• is met deze kennis in staat om met het oog op de prediking de
focus en de function van de preektekst te ontdekken en om in het
verlengde daarvan zelfstandig het preekvoorbereidingsproces vorm te
geven, zoals dat in de volgende module behandeld wordt (Homiletiek II);
• is met deze kennis is ook in staat om kritisch te reflecteren op
zijn eigen positie en om het werk van anderen op zijn homiletische
merites te beoordelen, wat blijkt uit een door de student verzorgde
analyse van een (door de student zelf uitgekozen) preek uit verleden of
heden aan de hand van een door de docent verstrekt model en uit een te
schrijven recensie over een homiletische vakpublicatie;
• weet deze beoordeling, alsmede de kennis, motieven en
overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, duidelijk en
ondubbelzinnig over te brengen op de andere studenten;
• is in staat om op grond van zijn kennis van de geschiedenis en de
theorie van de homiletiek zich nader te verdiepen in specifieke
homiletische theorieën, deze te analyseren, te evalueren en de output
hiervan te integreren in zijn eigen visie op de homiletische theorie met
het oog op de eigen homiletische bekwaamheid. Hiermee wordt een begin
gemaakt in de vorm van een forumdiscussie op Canvas, gedurende
laatste twee weken van de periode. Deze vaardigheden worden nader
ontwikkeld en getoetst in de modules II en III.

Inhoud vak

De fundamentele begrippen en concepten uit de homiletiek worden, in
theoretisch en historisch perspectief, behandeld aan de hand van het
boek van Immink, 'Over God gesproken'. Ter voorbereiding op de
colleges maakt de student de betreffende opdracht bij de stof.

Uit het boek van S. Geidanus, The modern preacher and the ancient text,
worden de hoofdstukken behandeld die de homiletische voorwaarden van de
prediking raken (hoofdstuk 1 en 4 t/m 7). Uit het boek van W. Kremer,
Priesterlijke Prediking, worden de hoofdstukken 1 t/m 4 en 6 behandeld;
daarin komt met name het inhoudelijke aspect van de prediking ter
sprake.

Om kritisch te leren reflecteren op de eigen positie kiest iedere
student
een preek uit heden of verleden die overeenkomt met hoe hij zelf zou
willen preken. Deze preek wordt geanalyseerd aan de hand van de
analysemethode van de docent. Tijdens de collegedagen 4 t/m 6 worden
deze besproken.

Tenslotte kiest de student in overleg met de docent een boek waarvan hij
een uitvoerige recensie schrijft, waarin hij het gelezen werk uitvoerig
evalueert en zijn waardering beargumenteert. Hierbij wordt ook aandacht
gegeven aan de vraag hoe de betreffende auteur zich verhoudt tot de
positie van Greidanus en de positie van Kremer.

Door deze opzet van de module maakt de student kennis met een breed
scala aan literatuur en verwerft de theoretische kennis die nodig is om
zelfstandig het preekvoorbereidingsproces vorm te geven en om (in de
volgende modules) een exegetisch, theologisch en homiletisch
verantwoorde preek te maken.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (verplicht). De studenten bestuderen van
tevoren de stof aan de hand van het format van de docent (te downloaden
vanuit Canvas) en beantwoorden de vragen. De beantwoording van
de vragen wordt twee dagen voor het college per mail ingeleverd bij de
docent.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over: Sidney Greidanus, The Modern Preacher and
the Ancient Text, capita selecta; W. Kremer, Priesterlijke
Prediking; Gerrit Immink, Over God gesproken. Preken in theorie en
praktijk, Utrecht: Boekencentrum 2018 (50%).
Voorbereidende opdrachten en preekanalyse (25%).
Recensie gekozen boek (25%).

Literatuur

Verplicht:
Sidney Greidanus. The Modern Preacher and the Ancient Text. Grand
Gapids: Eerdmans,
1988 (repr. 2003).
W. Kremer. Priesterlijke Prediking. Amsterdam: Ton Bolland, 1976.
Gerrit Immink, Over God gesproken. Preken in theorie en praktijk,
Utrecht: Boekencentrum 2018.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSHOM1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: