Homiletiek 2: Het preekvoorbereidingsproces

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan proces van tekstkeuze tot preek beschrijven en toont daarin
theoretische kennis van en praktisch inzicht in dit proces;
• past aan de hand van de opgegeven tekst de bij de module
Homiletiek I verworven en bij deze module verdiepte kennis zelf toe in
het (gezamenlijk geëxerceerde) preekvoorbereidingsproces;
• is in staat om het exegetische, hermeneutische, dogmatische en
homiletische aspect van een preekvoorstel te analyseren en op grond van
deze analyse tot een zelfstandig en beargumenteerd oordeel over het
preekvoorstel te komen, blijkend uit de feedback op elkaars werk
gedurende de werkcolleges;
• kan deze evaluatie, met inbegrip van de overwegingen, argumenten
en motieven die daaraan ten grondslag liggen, duidelijk overbrengen op
de andere studenten. Hierbij geldt het model van Thomas G. Long (The
Witness of Preaching) als uitgangspunt, met name de hoofdstukken 3 tot
en met 8;
• is in staat kritisch te reflecteren op zijn eigen
preekvoorbereidingsproces en preekvoorstel. Dit blijkt uit de progressie
in de elkaar opvolgende, voorbereidende opdrachten voor elk college,
waarop de student van de docent feedback krijgt;
• is in staat – ter verbetering en verdieping – zelfstandig zich
nader te verdiepen in homiletische vakliteratuur; dit blijkt uit het
definitieve preekvoorstel (en de bijbehorende onderbouwing in termen van
de homiletische theorie) waarmee de module wordt afgesloten.

Inhoud vak

In de colleges wordt het proces van tekstkeuze tot het maken van een
preek door middel van een gefaseerd stappenplan behandeld en in praktijk
gebracht. Dit stappenplan, waarbinnen allerlei individuele
keuzemomenten geïntegreerd zijn, wordt door de docent geïntroduceerd
tegen de achtergrond van een aantal verschillende, gangbare concepten
(Th.G. Long, D. Buttrick, P.S. Wilson e.a.). Daarbij komen ook
deelaspecten als het kiezen van illustraties, actualiseringen, het
gebruik van citaten, stijl, woordkeus en voordracht aan de orde.

Aan de hand van een opgegeven preektekst werkt de student gedurende de
periode gefaseerd aan zijn preekvoorstel. Het voorbereidende werk wordt
door de docent van feedback voorzien en in de werkgroep besproken. De
student analyseert het exegetisch, hermeneutisch, dogmatisch en
homiletisch aspect van zijn eigen werk en dat van anderen. Bij het geven
van feedback is het model van Th.G. Long uitgangspunt.

De module wordt afgesloten met het schrijven van een definitief
preekvoorstel, waaruit blijkt dat de theoretische en praktische
inzichten die in de werkcolleges in de vorm van feedback verkregen zijn,
verwerkt zijn.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege (verplicht; er mag ten hoogste één college
verzuimd worden). De studenten bereiden in drie fasen aan de hand van
een op te geven tekst de preek voor. Het werk wordt drie dagen voor het
college per mail ingeleverd.

Toetsvorm

Het ingeleverde werk gedurende de collegeperiode wordt beoordeeld voor
een kwart van het eindcijfer, het definitieve preekvoorstel voor de
helft en de literatuuropdracht eveneens voor een kwart. De
literatuuropdracht, die dient ter verdieping, wordt voorafgaand aan de
collegeperiode via Canvas opgegeven.

Literatuur

Aanbevolen literatuur:
Thomas G. Long. The Witness of Preaching. Westminster John Knox Press,
2005.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSHOM2
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: