Homiletiek 3

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft verdiept inzicht in de hermeneutische en homiletische
opgave van het christologisch preken van oudtestamentische teksten. Dit
blijkt uit de beantwoording van de studievragen bij het boek van Bryan
Chapell. Christ-centered preaching. Redeeming the Expository Sermon, die
ter college besproken worden;
• laat retorische vaardigheden zien die aan de
orde komen aan de hand van de analyse van gehouden preken met behulp van
het door de docent verstrekte analyse-instrument. Het analyse-instrument
is terug te vinden onder de cursusdocumenten op Canvas. Het betreft
opnames van gehouden preken van zowel de student zelf als van de overige
deelnemers
aan de module;
• kan een preekanalyse geven, aan de hand van een door de
docent verstrekt model, waarbij afzonderlijke aandacht wordt gegeven aan
de formele, exegetische, dogmatische en homiletische aspecten van de
preek;
• kan met gebruikmaking van de theorie van de homiletiek
zelfstandig een exegetische, theologisch en homiletisch
verantwoorde preek te maken.

Inhoud vak

Deze module staat met name in het teken van de hermeneutische en
homiletische opgave die de christologische prediking vanuit
oudtestamentische teksten met zich meebrengt. Aan de hand van
voorbereidende opdrachten worden deelaspecten van dit thema belicht.

Van elke deelnemer wordt ter college een preek besproken. Eén student
levert daarbij de hoofdkritiek en geeft aandacht aan het formele, aan de
exegetische, de dogmatische en de homiletische aspecten. De andere
studenten noemen twee goede en twee zwakke punten.

Verder worden in een aantal colleges enkele belangrijke homiletische
thema’s behandeld, zoals de liturgische context, trinitarische
prediking, catechismusprediking, het preken van de heilsfeiten en
prediking en sacrament. Elk van deze colleges wordt voorbereid in de
vorm van een studieopdracht die vooraf moet worden ingeleverd.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsvorm

De student schrijft een kritische reflectie over zijn eigen ingeleverde
en besproken preek, waarbij grondig gebruik wordt gemaakt van de
literatuur. De instructie voor het paper inclusief de beoordelingsmatrix
staat onder de cursusdocumenten van deze module (50%).
De preekanalyse weegt voor 25%.
De studieopdrachten bij het studieboek en de leesstof ter voorbereiding
op de colleges gelden ook voor 25%.

Vereiste voorkennis

Homiletiek 3 kan alleen gevolgd worden als de modules Homiletiek 1 en
Homiletiek 2 gehaald zijn.

Literatuur

Bryan Chapell. Christ-centered preaching. Redeeming the Expository
Sermon. Grand Rapids 2005.
Daarnaast een titel naar keuze, in overleg met de docent.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSHom3
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek
dr. R. van Kooten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: