Bijbelse Theologie HHS

2019-2020

Doel vak

De student
 heeft inzicht in belangrijke thema’s uit de bijbelse theologie en wel
met name de betekenis van het verbond.
 heeft inzicht in de bijzondere betekenis van het boek van de Psalmen
aan de orde zowel binnen het Oude Testament als in de geschiedenis van
de vroomheid.
 heeft inzicht in de centrale betekenis van de offerdienst voor het
verstaan van de bijbelse boodschap
 is in staat de betekenis van het verbond voor verstaan van de
samenhang van de bijbelse boodschap te typeren
 kan de typerende elementen van de verbonden tussen God en mens
aangeven
 is in staat aan de hand van een concrete psalm de bijzondere aspecten
van het boek van de Psalmen toe te lichten.
 kan toelichten wat de plaats van de Psalmen in het Oude Testament is
en ook waarom dit Bijbelboek een bijzonder plaats kreeg in de
christelijke kerk
 kan aangeven waarom de offerwetgeving essentieel is om het werk van de
Heere Jezus Christus te verstaan
 kan aangeven dat niet alleen bij Paulus maar ook in de synoptische
evangeliën de verzoening met God door de kruisdood van Christus een
centraal thema is.

Inhoud vak

Aan de hand van het Bijbelse thema van het verbond komt de eenheid van
Oude en Nieuwe Testament aan de orde. De diverse verbonden worden
behandeld.
Het boek van de Psalmen heeft alleen al door zijn vele
thema’s een bijzonder karakter. In deze module wordt het veelkleurige
karakter van het boek Psalmen belicht.
De module loopt uit op een
bespreking van het thema verzoening met God in het Oude en het Nieuwe
Testament

Onderwijsvorm

6 hoorcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Verplicht:
C. Hassel Bullock, Encountering the Book of Psalms, second edition
(Grand Rapids: Baker Academic, 2018), pb. 259 pp. (ISBN 9780801098307)
Peter J. Gentry en Stephen J. Wellum. Kingdom Through Covenant: A
Biblical Understanding of the Covenants (Wheaton: Crossway Books,2012),
hs. 1 t/m 13.
Piet de Vries. Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. De
blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving.
(Apeldoorn:Labarum Academic, 2018).

Aanbevolen literatuur:
Geoffrey Grogan. Prayer, Praise & Prophecy: A Theology of Psalms (Fearn,
Ross-shire: Christian Focus Publications, 2009)
L.H. van der Meiden, Het nieuwe verbond, Haarlem: Ds H. Janssen-Fonds,
1955 (levert gecombineerd met een goed antwoord op het tentamen erover
wel een bonuspunt op).
Jeremy R. Treat. The Crucified King: Atonement and Kingdom in Biblical
and Systematic Theology (Grand Rapids: Zondervan, 2014).
Paul R. Williamson. Sealed with an Oath: New Studies in Biblical
Theology (Nottingham: Apollos, 2007)
Bruce Waltke en James M. Houston. The Psalms as Christian Worship (Grand
Rapids: Eerdmans, 2010)

Doelgroep

Verplicht voor studenten van het Hersteld Hervormd Seminarie.

Aanbevolen voorkennis

Kennis van Grieks en Hebreeuws wordt voorondersteld.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSMABT
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P. de Vries
Examinator dr. P. de Vries
Docenten dr. P. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: