Dogmatiek HHS

2019-2020

Doel vak

De student
1. heeft kennis van en inzicht in de grootste vraagstellingen die
zich in de geschiedenis van de kerk rondom de thematiek van
rechtvaardiging en heiliging hebben
voorgedaan en hoe het actuele debat wordt gevoerd.
2. Is in staat om het verworven inzicht op een analytische wijze toe te
passen in nieuwe omstandigheden.
3. Is in staat om inzichten, oordelen en conclusies duidelijk en
ondubbelzinnig te communiceren met specialisten.
4. Ontwikkelt de methodologische vaardigheid om zelfstandig onderzoek te
doen in de systematische theologie.

Inhoud vak

In dit college komen verschillende vragen aan de orde, zoals de
verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging, de vraag of de wet een
leefregel van de dankbaarheid is, de kwestie of heiliging een positie is
of een proces, de problematiek van ‘een klein beginsel van nieuwe
gehoorzaamheid’, de plaats van de mens in het proces van vernieuwing,
enz. De botsing tussen Kohlbrugge en Da Costa komt aan de orde, de
vragen van de heiligingsbewegingen en de benadering van de puriteinen.
Dit alles confronteren we met de boodschap van Romeinen 6, 7 en 8. Het
is de bedoeling om zo tot een eigen oordeelsvorming over dit thema te
komen en een eigen methodologie te ontwikkelen.

Onderwijsvorm

6 x werkcollege. Het college vindt plaats in de vorm van intervisie. De
studenten lezen ieder college een hoofdstuk uit het studieboek
en zij schrijven daarover een kritische reflectie van 250 woorden die
zij in het college inbrengen en inleveren. Door de analyse van deze
reflecties vindt
er een verdieping van de theologische vraagstelling plaats. De colleges
inclusief de voorbereiding leveren 48 uur op.
In de 6 colleges bespreken we respectievelijk de hoofdstukken 2, 4, 5,
6, 8, 9.

Toetsvorm

Kritische reflecties (20%)
Schriftelijk tentamen (80%)

Literatuur

W. van Vlastuin, Wordt vernieuwd. Een theologie van persoonlijke
vernieuwing, Kampen: Kok, 2011 [416pp.]

Overige informatie

Aangezien kennis, inzicht en vaardigheden in dit werkcollege worden
geoefend, is aanwezigheid in het college vereist.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSMADOG
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W. van Vlastuin
Examinator prof. dr. W. van Vlastuin
Docenten prof. dr. W. van Vlastuin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: