Pastoraat

2019-2020

Doel vak

- De student kan de belangrijkste stromingen binnen de
pastoraaltheologie beschrijven en de kenmerkende theologische aspecten
ervan benoemen.
- Verder heeft de student inzicht in de belangrijkste
thema’s in termen van de life cycle en in de cruciale thema’s uit de
pastoraaltheologie, zoals grondhouding, luistervaardigheden, de plaats
van Woord en gebed en dergelijke. Dit blijkt uit de literatuurtoets bij
deze module.
- De student geeft er blijkt van over voldoende theologische,
hermeneutische en communicatieve vaardigheden te beschikken om een
pastoraal gesprek te voeren. Dit blijkt uit het verslag van tien
gevoerde pastorale
gesprekken en het schrijven van een verbatim van één die gesprekken.
- De student kan op zichzelf reflecteren (oefening met verbatimanalyse
in een setting van intervisie).
- De student heeft inzicht in zijn persoonlijke functioneren in
pastorale relaties en het effect daarvan op de communicatie in de
pastorale relaties, wat blijkt uit de wijze waarop de student de
feedback van de
medestudenten en de docent hanteert gedurende de sessies waarin de
verbatims besproken worden.

Inhoud vak

- De module wordt verdeeld in tweemaal zes colleges. De eerste reeks
colleges zijn hoorcolleges. Een aantal fundamentele concepten uit de
pastoraaltheologie worden behandeld aan de hand van casus. De student
bereid het college voor aan de hand van een verplichte voorbereidende
opdracht aan de hand van de casus.
- Het tweede zestal colleges staat in het teken van de
verbatimbesprekingen. Een verbatimbespreking vindt plaats in twee
aaneengesloten college-uren. In een setting van intervisie reflecteert
de student aan de hand van het verbatim op de pastorale communicatie en
de rol van zijn eigen persoon, theologie en spiritualiteit daarin.
- De verbatimsessies dienen ook om de student meer vaardig te maken in
het analyseren van pastorale communicatie en het geven van feedback.
- Bij de module wordt naast de literatuurtoets een paper geschreven over
één van de onderwerpen die gedurende de eerste zes colleges aan de orde
zijn geweest. Bij de beoordeling van het paper hoort een nabespreking,
waaruit blijkt dat de student voldoende in staat is tot reflectie op het
eigen pastorale en communicatieve functioneren.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege. De student bereidt de hoorcolleges voor aan
de hand van verplichte opdrachten. Daarnaast voert hij tenminste 10
pastorale gesprekken en maakt van één gesprek een verbatim volgens de
instructie van de docent. Voor de verbatimbespreking zorgt de student
dat alle deelnemers over een exemplaar van het verbatim beschikken. Voor
het college geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsvorm

Literatuurtoets (40%). Daarnaast schrijft de student een paper, waarover
een eindgesprek plaatsvindt (30%). De beoordelingsmatrix voor het paper
staat onder de cursusdocumenten. Ook levert de student het verslag van
de
gevoerde gesprekken, inclusief het verbatim in, voorzien van een
beoordeling van de mentor van de stageopdracht (30%).
Voor alle afzonderlijke onderdelen moet een voldoende worden gehaald.

Literatuur

Verplicht:
Ruard Ganzevoort & Jan Visser. Zorg voor het verhaal. Achtergrond,
methode en inhoud van pastorale begeleiding. Zoetermeer: Boekencentrum,
2007.
G. Lang & H.T. van der Molen. Psychologische gespreksvoering. Een basis
voor hulpverlening. Soest: Boom/Nelissen, 2007 (of latere druk), 1-194.
Jacques Schenderling. Beroepsethiek voor pastores. Budel: Damon, 2008.

Doelgroep

Deze module is onderdeel van de driejarige predikantsmaster.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSPAST
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: