Inleiding in het Oude Testament

2019-2020

Doel vak

Eindtermen waaraan de student moet voldoen bij het voltooien van de
module:

•De student heeft overzicht van de inhoud van het Oude Testament, zijn
ontstaansgeschiedenis en van de wereld waarin het is ontstaan.

•De student heeft inzicht in de wetenschappelijke benadering van het
Oude Testament.

•De student heeft de vaardigheid om de verschillende benaderingen
kritisch te beoordelen en te relateren aan de eigen opvattingen.

Inhoud vak

De module richt zich op de ontstaansgeschiedenis, Umwelt, theologie en
inhoud van het Oude Testament. De module is de eerste in de leerlijn
Oude Testament die in periode 5 gevolgd wordt door Exegese Oude
Testament en ten behoeve waarvan in periode 2, 3 en 4 Hebreeuws en
Rabbijns Jodendom geleerd wordt. In jaar 3 volgt binnen deze leerlijn de
module Bijbelse theologie.

De inhoud van de module: canon, torah, profetische teksten, poëzie,
wijsheid, buiten-Bijbelse teksten, archeologie, rabbijnse exegese.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, waarbij ook steeds gezamenlijk een Bijbeltekst wordt
gelezen. Voor elk college wordt ter voorbereiding een gedeelte van de
literatuur opgegeven.
Aanwezigheidsplicht: 80%. De aanwezigheidsplicht is gebaseerd op het
feit dat tijdens de colleges op interactieve wijze wordt gereflecteerd
op de verhouding tussen geloof en wetenschap in de benadering van de
Bijbel binnen de christelijke traditie als een heilige tekst.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over het boek en de collegestof (80%); paper over
relatie Bijbel en moderne wetenschap (20%).

Literatuur

Nieuwe Bijbelvertaling met deuterokanonieken, 2004
Herziene Statenvertaling, 2010.
M.D. Coogan, A Brief Introduction to the Old Testament, OUP, New York,
2nd edition, 2012, of latere druk.
Extra materiaal wordt via Canvas bekend gemaakt.

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht: 80%

Algemene informatie

Vakcode G_INLOT
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. K. Spronk
Examinator prof. dr. K. Spronk
Docenten prof. dr. K. Spronk

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: