Islamitische Filosofie

2019-2020

Doel vak

De student:
• is in staat om het ontstaan en de ontwikkeling van het
islamitische filosofisch denken en de verschillende islamitische
filosofische tradities te beschrijven;
• de student is in staat om tot islamitische religiositeit door te
dringen langs islamitisch wijsgerig denken;

• is in staat om de specifieke kenmerken van islamitische
wijsbegeerte en de opdracht die de islamitische filosofen in de
klassieke periode zich ten doel hebben gesteld te beschrijven;
• maakt kennis met de belangrijke vraagstukken in het klassieke
islamitisch-filosofische denken, zoals Godsbewijzen, Gods Eigenschappen,
Gods Kennis, relatie van God met de schepping, geloof en politiek, vrije
wil versus predestinatie, menselijke verantwoordelijkheid versus Gods
interventie, geloof versus wetenschap, autoriteit van de Schrift (Koran)
versus autoriteit van de rede;
• is in staat om eigen standpunten inzake de behandelde materie te
formuleren, onderbouwen en verdedigen in
mondelinge en schriftelijke presentaties.

Inhoud vak

Wat maakt het denken dat we hier aanduiden met 'islamitische filosofie'
zo 'islamitisch' en zo 'filosofisch'? Passen deze twee aanduidingen
eigenlijk bij elkaar? Wat is typerend voor islamitische wijsbegeerte?
Wat is haar positie ten opzichte van de menselijke rede en de autoriteit
van de traditie en de openbaring? Hoe verhoudt islamitische filosofie
zich tot andere disciplines van het islamitisch denken (Kalam, Usul‘l
fiqh, Sufisme, taalwetenschappen enzovoort)? Hoe dachten moslimfilosofen
over politiek, rechtsorde en wereldorde? Waar verschillen ze van andere
denkers, zoals de moslimgeestelijken? Hoe werd islamitische filosofie
toen en hedendaags ontvangen door gewone moslims? Welke bijdrage heeft
de islamitische filosofie geleverd aan de islamitische en menselijke
beschaving en wat is zijn relevantie voor hedendaagse moslims, in het
bijzonder in Westerse landen? De module tracht antwoord te geven op deze
vragen. Daarnaast maken studenten kennis met een aantal kernvraagstukken
waarmee het islamitisch wijsgerig denken te maken had.

Onderwijsvorm

Combinatie van hoorcollege, werkcollege en discussies.

Toetsvorm

Active participatie middels collegevoorbereiding, het maken van
opdrachten, het geven van presentaties en het deelnemen aan discussie;
afsluitend schriftelijk tentamen.

Literatuur

Verplichte literatuur:

Averroes, Geloof en wetenschap in de islam: Averroes' "Het
beslissende woord". Vertaald, ingeleid en geannoteerd door Remke Kruk.
Kampen: Klement, 2006.

Michiel Leezenberg, Islamitische filosofie: Een geschiedenis.
Amsterdam: Bulaaq, 2008.

Nasr H. Seyed, Islamic philosophy from its Origin to the Present.
Albany, NY: State University of New York Press, 2006.

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht: 80%. Aanwezigheid is verplicht in verband met het
oefenen van kennis, inzicht en vaardigheden.

Aanbevolen voorkennis

Islamitische theologie / Kalam

Algemene informatie

Vakcode G_ISLFIL
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M. Ajouaou
Examinator dr. M. Ajouaou
Docenten dr. M. Ajouaou

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: