Jodendom

2019-2020

Doel vak

De student:
- kan belangrijke fasen en gebeurtenissen in de geschiedenis van het
Jodendom noemen, dateren, en beschrijven
- kan de belangrijkste Joodse feesten, gebruiken en rituelen benoemen en
beschrijven
- kan de belangrijkste joodse concepten benoemen en uitleggen
- kan gerichte vragen over de interactie tussen jodendom en samenleving
mondeling en schriftelijk beantwoorden
- kan gerichte vragen over de relatie van Jodendom met christendom en
islam mondeling en schriftelijk beantwoorden
- kan de stromingen binnen het Jodendom in Nederland, Israel en de
wereld beschrijven en met elkaar in vergelijken
- kan beschrijven hoe primaire bronnen volgens joodse hermeneutiek
worden uitgelegd en kan deze toepassen op besproken teksten
- kan verbanden leggen tussen gebeurtenissen en feiten die betrekking
hebben op het Jodendom in de geschiedenis en de hedendaagse samenleving
- kan Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke literatuur over
het onderwerp van de cursus samenvatten en in verband brengen met de
colleges
- kan zich op een academisch verantwoorde, duidelijke en foutloze manier
schriftelijk uitdrukken.

Inhoud vak

De module Jodendom behandelt het jodendom vanuit een historisch,
antropologisch, theologisch en filosofisch perspectief. De colleges zijn
thematisch opgebouwd en bieden een inleidend maar breed, gevarieerd, en
samenhangend perspectief op de joodse religie en cultuur. Specifiek aan
bod komen: een overzicht van de ontwikkeling van het jodendom in de
oudheid, de Middeleeuwen, de Verlichting en de moderne tijd; de reform
beweging in het jodendom; geschiedenis en groeperingen van Joden in
Nederland; een selectie aan cruciale joodse teksten; hedendaagse
prangende kwesties zoals rituele slacht en besnijdenis; joodse feesten
en gebruiken; christelijke en islamitische teksten in relatie tot het
jodendom.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges met voorbereiding en actieve participatie

Toetsvorm

Schrijfopdracht, presentatie en schriftelijk tentamen

Literatuur

De literatuur zal via Canvas bekend gemaakt of verspreid worden.

Overige informatie

Niet alle tentamenstof is vervat in de literatuur. Op de colleges wordt
aanvullende stof besproken die ook getoetst wordt op het tentamen.
Aanwezigheid is daarom sterk aan te raden.

Aanbevolen voorkennis

Enige kennis van de inhoud van het Oude Testament en van de geschiedenis
van Oudheid, Middeleeuwen en Moderne Tijd.

Algemene informatie

Vakcode G_JODEN
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M. Bloemendal MBA
Examinator dr. M. Bloemendal MBA
Docenten dr. M. Bloemendal MBA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: