Apologetiek

2019-2020

Doel vak

Door het college is de student:
• in staat om met behulp van de kennis en de inzichten uit de
voorgaande apologetiekvakken een analyse toe te passen op de
‘apologetiek van het moderne atheïsme’;
• in staat om met behulp van methodologische, epistemologische en
cognitieve vaardigheden tot een zelfstandige analyse te komen van
posities en perspectieven die in de verschillende teksten naar voren
komen en deze in de huidige theologische en
maatschappelijke context op een relevante wijze te presenteren;
• in staat om analyse, inzichten, integratie en toepassing
overtuigend te communiceren met vakgenoten en niet-vakgenoten, hetgeen
blijkt in een essay met analytische argumentatieve en creatieve kracht;
• in staat om aan de hand van het verrichtte zelfstandige onderzoek
naar de ‘apologetiek van het moderne atheïsme’ aan te geven welke
leervaardigheden bij toekomstig onderzoek verbeterd dienen te worden.

Inhoud vak

In het eerste jaar bachelor is aandacht gegeven aan concrete
apologetische vraagstukken. Apologetiek in het eerste jaar van de master
kenmerkte zich door een academische reflectie op de manier van
apologetiek. In dit college willen we de inzichten uit de voorgaande
colleges toepassen op thema's uit het hedendaagse apologetische debat,
met een bijzondere toespitsing op het moderne atheïsme. We bespreken in
ieder college een belangrijke apologetische tekst. Daarbij oefenen we
het gebruik van apologetische argumenten en de reflectie op het gebruik
van apologetische methoden.

Onderwijsvorm

Alle studenten lezen steeds de betreffende tekst ter voorbereiding
op het college. In het college wordt van iedere student gevraagd om het
sterkste argument op een gemotiveerde wijze uit de tekst naar voren te
brengen. We inventariseren deze
keuzen om tot een gezamenlijke vaststelling van de volgorde van de
belangrijkheid van argumenten te komen. Het hoofddeel van het
college bestaat uit het analyseren van de sterkste argumenten om die op
een creatieve wijze te kunnen repliceren.

Toetsvorm

Alle studenten schrijven een essay van ca. 3000 woorden over één van
de teksten, in het eerste college onderling af te stemmen.
De papers worden beoordeeld aan de hand van de in de cursusdoelen
aangereikte kaders. Zie hiervoor de beoordelingsmatrix (Canvas).

Literatuur

Aanbevolen literatuur:
Andrews, E. Who Made God? Searching for a Theory of Everything.
Darlington: Evangelical Press 2010.
Brink, G.A. van den. Er is geen God en Philipse is zijn profeeet. De
onredelijkheid van een atheist. Kampen: Kok 2010.
D’Souza, D. Het christendom is zo gek nog niet. Amsterdam: Nieuw
Amsterdam, 2009.
Frame, J.M. Apologetics to the Glory of God. An Introduction.
Phillipsburg: Presbyterian & Reformed Publishing, 1994.
Haught, J.F. God and the New Atheism. A Critical Response to Dawkins,
Harris and Hitchens. Louisville: Westminster John Knox Press, 2008.
Lewis, C.S. Onversneden christendom. Kampen: Kok, 2009(7).
McGrath, A. Dawkins God. Over genen, memen en de zin van het leven. Kok:
Kampen , 2006.
Paas, S en Peels, R. God bewijzen. Amsterdam: Balans, 2013.
Philipse, H. Atheistisch manifest. Drie wijsgerige opstellen over
godsdienst en moraal. Amsterdam: Bert Bakker, 2007.
Plantinga, A. Warranted Christian Belief. New York: Oxford University
Press, 2000.
Swinburne, R. Het bestaan van God. Baarn: Callenbach, 1997.

Overige informatie

Aangezien kennis, inzicht en vaardigheden in dit werkcollege worden
geoefend, is aanwezigheid in het college vereist.

Algemene informatie

Vakcode G_MAHHSAPOL
Studiepunten 3 EC
Periode P6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: