Nieuwe religieuze stromingen

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan de kenmerken van de nieuwe religiositeit aangeven;
• kan in hoofdlijnen het ontstaan van 'nieuwe religieuze
bewegingen' typeren;
• kent en verstaat specifieke opvattingen van andere geloven;
• heeft inzicht in deze uiterst complexe problematiek en kan deze
specifieke thematiek verwoorden en beschrijven;
• legt contact met een nieuwe religieuze stroming ten einde deze te
leren kennen;
• kan kritisch reflecteren op multiple religious belonging en de
meester-discipel relatie.

Inhoud vak

Verkenning van nieuwe vormen van religiositeit. De laatste decennia is
het religieuze beeld van de westerse cultuur drastisch gewijzigd: in
toenemende mate zijn allerlei religies aanwezig, veelal ook in de vorm
van specifieke religieuze stromingen. Tegelijkertijd ontstaat er een
nieuwe westerse spiritualiteit, zich uitend in een groot aantal
religieuze bewegingen en vormen. In het college komt een aantal
aspecten van nieuwe religiositeit aan de orde, waaronder ongebonden
spiritualiteit (‘zwevende gelovigen’) en multiple religious belonging.
Er wordt speciale aandacht besteed aan het thema van (charismatisch)
religieus leiderschap, en aan de dynamiek tussen meester en discipel.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en groepspresentatie.

Toetsvorm

Schrijfopdracht (20%), schriftelijk tentamen (50%), bezoekverslag (30%).

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Canvas.

Algemene informatie

Vakcode G_NRELSTRO
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. A.F.M. van der Braak
Examinator prof. dr. A.F.M. van der Braak
Docenten prof. dr. A.F.M. van der Braak

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: