Praktische theologie II

2019-2020

Doel vak

Na afronding van deze module kun je:
1. kritisch reflecteren op drie hoofdstukken uit de cursusliteratuur
(uit deel I, III en IV elk één hoofdstuk);
2. een hedendaagse praktisch-theologische vraagstelling formuleren en
beantwoorden;
3. een casus/praktijk vanuit praktisch-theologisch perspectief waarnemen
en beschrijven (de eerste taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
4. een casus/praktijk vanuit praktisch-theologisch perspectief
interpreteren (de tweede taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
5. een casus/praktijk vanuit praktisch-theologisch perspectief normatief
beoordelen (de derde taak van de praktisch theoloog uitvoeren);
6. voor een casus/praktijk praktische aanbevelingen formuleren (de
vierde taak van de praktisch theoloog uitvoeren).

Inhoud vak

Praktische Theologie is een discipline binnen de Theologie en niet
zomaar één: volgens de grote theoloog en filosoof Friedrich
Schleiermacher (1768-1834) is de Praktische Theologie niets minder dan
‘de kroon van de theologie’. Wie zich in deze discipline bekwaamt, is in
staat om (geloofs)praktijken van mensen waar te nemen en te beschrijven,
die te interpreteren, te evalueren en adviezen voor interventies te
formuleren. Een essentiële vaardigheid voor een theoloog, want wat heb
je aan theologie als deze niet verbonden is met de werkelijkheid om ons
heen? Praktische Theologie neemt (geloofs)praktijken van mensen tot
uitgangspunt en interpreteert die vanuit theologisch perspectief. In
principe is de gehele werkelijkheid het studieobject van de praktisch
theoloog.
In het eerste jaar van de bachelor theologie maakte je voor het eerst
kennis met de praktische theologie als discipline in de module
Praktische Theologie en Wetenschap en Ambacht (G_PTWA). Je leerde daarin
waarnemingsperspectieven onderscheiden, kreeg oog voor de invloed van de
context op geloofsontwikkeling en trainde de vaardigheid om te
differentiëren tussen jezelf en de ander en daarover te communiceren met
anderen. In de cursus Praktische Theologie 2 staat een verdere
kennismaking met de praktische theologie als theologische discipline
centraal. Je leert vier kerntaken van de praktisch theoloog systematisch
toepassen. Wanneer je de module met succes hebt afgerond, kun je ervan
uitgaan dat je de basisbeginselen van de praktisch theologische
discipline beheerst.

Onderwijsvorm

G_PRT2 is een module van 6.0 ECTS. De studiebelasting van de cursus
omvat derhalve 168 uur. Onderstaand schema geeft een indicatie van de
verdeling van de studielast over de verschillende onderdelen van de
cursus. Een indicatie van de studiebelasting is als volgt:

bijwonen bijeenkomsten: 22,5u
voorbereiden bijeenkomsten: 70,5u
werken aan eindpaper: 75 u (excl. collegetijd waarin je werkt aan
concept)
totaal: 168 u

Colleges zijn hoor-, maar (vanwege het aanleren van vaardigheden) met
name ook werkcolleges. Voorbereiding door middel van literatuurstudie en
leesverslagen is essentieel. Tijdens ieder college is het derde uur
gereserveerd voor het gezamenlijk werken aan het eindpaper dat je
(individueel) gaat schrijven. Wanneer je onverhoopt een bijeenkomst
mist, word je verzocht je tevoren af te melden en zelf na te gaan wat je
gemist hebt en welke opdrachten je alsnog zou moeten uitvoeren.

Toetsvorm

De toetsvorm bestaat uit een eindpaper (100%, leerdoelen 2 t/m 6) waarin
als bijlagen drie van de ingeleverde leesverslagen ter voorbereiding op
de colleges zijn opgenomen (leerdoel 1). In het eindpaper worden
zodoende alle leerdoelen van de cursus getoetst. Tijdens de colleges
werk je samen met medestudenten aan de casus; het paper schrijf je
uiteindelijk alleen. De beoordeling van je paper bepaalt volledig het
resultaat voor deze module.

Vereiste voorkennis

Om deze cursus met succes te kunnen afronden behoort de inhoud van de
eerstejaarsmodule ACVA en van vakken Inleiding Sociale Wetenschappen
(G_INLSOCWET) en Praktische Theologie en Wetenschap en Ambacht (PT I)
tot de aanbevolen voorkennis.

Literatuur

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de volgende verplichte
literatuur:
• Hoofdstukken uit Miller-McLemore, B.J, The Wiley Blackwell Companion
to Practical Theology, Chichester (UK): John Wiley & Sons Ltd. 2014 (ook
als e-book verkrijgbaar). • Hoofdstukken uit Barnard, M & P. Post
(Red.), Ritueel Bestek. Antropologische kernwoorden van de liturgie.
Zoetermeer: Meinema 2001.
• Artikelen die via Canvas worden verspreid.
Het nalezen van de volgende literatuur wordt aanbevolen: Osmer, R.R.,
Practical Theology. An Introduction, Grand Rapids: Eermans 2008, 1-29
(zie Canvas). Daarnaast kun je bij de uitwerking van je paper andere
relevante wetenschappelijke literatuur betrekken.

Algemene informatie

Vakcode G_PRT2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M.C.M. Klomp
Examinator dr. M.C.M. Klomp
Docenten dr. M.C.M. Klomp
dr. T. Tromp

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: