Praktische Theologie HHS

2019-2020

Doel vak

De student
- heeft kennis van de fundamentele methodologische aspecten van de
praktische theologie;
- heeft kennis van de verschillende disciplines die de praktische
theologie omvat;
- kan op een basaal niveau reflecteren op de samenhang van persoon, ambt
en professie;
- oefent met het toepassen van methodologische aspecten, zoals
observeren, beschrijven en analyseren, in het kader van een korte stage;
- heeft kennis van fundamentele stromingen en begrippen uit de ethiek;
- heeft inzicht in de toepassing van fundamentele begrippen en
onderscheidingen uit de ethiek.

Inhoud vak

De module Inleiding Praktische Theologie is een module die bestaat uit
twee delen: naast een inleiding in de praktische theologie behelst de
module ook een inleiding in de christelijke ethiek.
De inleiding in de praktische theologie heeft twee accenten. Om te
beginnen is er ruime aandacht voor de methodologische aspecten. De
descriptief-empirische, interpretatieve, normatieve en pragmatische
taken van de praktische theologie komen uitvoerig aan de orde.
Vervolgens wordt in deze module een verkenning geboden van verschillende
praktische-theologische disciplines als liturgiek, pastoraat,
catechetiek en praktische ecclesiologie.
De inleiding in de christelijke ethiek omvat onder andere: definitie,
utilisme en deontologie, Schriftgebruik, deugdethiek en plichtethiek, de
liefde, het geweten, adiafora, casuïstiek en spiritualiteit.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

- Richard R. Osmer, Practical theology. An introduction, Grand
Rapids/Cambridge 2008.
- Christian Möller, Einführung in die Praktische Theologie, Tübingen
2004, capita selecta.
- Kevin J. Vanhoozer & Owen Strachan, The pastor as public theologian.
Reclaiming a lost vision, Grand Rapids 2015.
- J. Douma, Verantwoord handelen, Kampen 2010 (16e druk).

Overige informatie

Bij dit college hoort een oriëntatiestage van twee dagen. De stage-
handleiding is bij de docent verkrijgbaar. Van deze stage schrijft de
student een kort reflexief verslag. Die verslag dient op de
tentamendatum bij de docent ingeleverd te zijn.

Algemene informatie

Vakcode G_PTWAHHS
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek
dr. R. van Kooten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: