Religies en lichamelijkheid

2019-2020

Doel vak

- Studenten zijn in staat om de inhoudelijke en interdisciplinaire
complexiteit van het studieveld ‘lichamelijkheid in de verschillende
religieuze en levensbeschouwelijke tradities’ zelfstandig te verkennen
zonder in het studieveld te verdwalen, en ze zijn in staat om deze
complexiteit in opdrachten te verwerken. Dit blijkt uit het kunnen
uitvoeren van opdrachten waarvoor zelfwerkzaamheid wordt gevraagd, het
deelnemen aan groepssessies, het opzoeken van materiaal in de
bibliotheek, mediatheek en via deskundigen.
- Studenten kunnen hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden door
steeds de kern van een kwestie benoemen, en door de drie invalshoeken op
elke casus toe te passen.
- Studenten kunnen uiteenlopende thema’s, verschijnselen en
voorstellingen analyseren en het verband aangeven met de specifieke
kwestie waarvan ze een voorbeeld zijn.
- Studenten kunnen van hun kennis en inzicht zowel schriftelijk als
mondeling verslag doen, en daarbij eigen thematische en methodische
keuzes motiveren.
- Studenten kunnen het onderwerp van hun keuze afbakenen, een
bijpassende vraagstelling formuleren en stapsgewijs uitwerken tot een
bondige beschouwing met bronvermelding.
- Studenten kennen door middel van praktijkopdrachten, uitgevoerd
tijdens en na werkbezoeken aan tempel, vihara, synagoge en moskee, de
basisgebruiken binnen de cultus en de gemeenschap van de betreffende
religies.
- Studenten zijn bereid om inhoudelijk binnen het studieveld
‘lichamelijkheid in de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke
tradities’ cross-culturele en cross-religieuze verbanden te leggen, via
literatuurstudie nader te onderzoeken op academische houdbaarheid, en
systematisch op papier te zetten binnen de beschikbare tijd.

Inhoud vak

Deze module ‘Religies en lichamelijkheid’ gaat over de plaats en de rol
van lichamelijkheid in de verschillende religieuze en
levensbeschouwelijke tradities. Daarbij staan de volgende vragen
centraal: Hoe wordt lichamelijkheid ervaren? Wordt het lichaam
gecultiveerd? Welke rol speelt het lichaam in welke rituelen? Hoe wordt
in de diverse tradities over het menselijk lichaam gedacht? Welke rol
spelen opvattingen over lichamelijkheid in religieuze tradities? Waar
zijn botsingen aan te wijzen tussen religieuze opvattingen over
lichamelijkheid en opvattingen die normatief zijn in een moderne
geseculariseerde samenleving? Hoe wordt variatie in sexueel gedrag
sociaal gehonoreerd of getolereerd?
Er komen verschillende kwesties aan de orde:
* de verhouding tussen lichaam, ziel en geest;
* lichamelijke reinheid en onreinheid;
* lichamelijkheid en gendergevoeligheid;
* het verbeelde lichaam in de kunst;
* fenomenologie van het lichaam;
* religie en dans.
Om het studieveld toegankelijk te maken kunnen de thema’s,
verschijnselen en voorstellingen worden geordend naar drie
invalshoeken:
1 Het lichaam als belichaming van een hogere identiteit
2 Het lichaam als belichaming van sociale identiteit
3 Het lichaam als belichaming van psychosomatische toestanden
Tevens zullen werkbezoeken worden afgelegd aan een kerk, moskee,
synagoge en vihara om ter plaatse met vertegenwoordigers van de
betreffende gemeenschap te spreken.

Onderwijsvorm

Werkcolleges en werkbezoeken.

Toetsvorm

Papers en werkbezoekverslagen, schrijfopdracht en
eindpaper. 80% aanwezigheidsplicht.

Literatuur

Voor de module Religies en lichamelijkheid bestaat geen vaste lijst
vooraf van verplichte literatuur, omdat studenten voor hun papers
verschillende onderwerpen kunnen/moeten kiezen zodra de module begint.
Des te belangrijker is het om vanaf de eerste keer aanwezig te zijn.

Overige informatie

80% aanwezigheidsplicht; Werkbezoeken zijn in de stad, niet op de VU.

Algemene informatie

Vakcode G_RELLICH
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. L. Minnema
Examinator dr. L. Minnema
Docenten dr. L. Minnema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: