Vrijzinnige en Remonstrantse dogmageschiedenis

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft aantoonbare kennis van het werk van toonaangevende
remonstrantse theologen vanaf 1610;
• heeft aantoonbare kennis van overeenkomsten en verschillen
tussen de remonstrantse dogmatische opvattingen en ontwikkelingen binnen
de protestantse dogmatiek;
• heeft aantoonbare kennis van hedendaagse toonaangevende
remonstrantse theologen en is in staat om verbanden te leggen met
hedendaagse cultuurfilosofen;
• is in staat om verschillen en overeenkomsten tussen
remonstrantse theologen en cultuurfilosofen over te brengen op een
publiek van specialisten en niet-specialisten.

Inhoud vak

In deze module wordt stil gestaan bij het werk van leidende
remonstrantse theologen door de eeuwen heen. Zo zal het gedachtengoed
van Jacobus Arminius worden bestudeerd, het werk van Johannes
Uytenbogaert, Simon Episcopius, Hugo de Groot en Ph. van Limborgh. Ook
het werk van latere theologen wordt bestudeerd, zoals G.J. Heering,
K.H. Roessingh, L.J. van Holk en G.J. Hoenderdaal. Het werk van de
remonstrantse theologen uit de negentiende en twintigste eeuw zal
worden vergeleken met het werk van andere vooraanstaande theologen uit
deze tijd, zoals Karl Barth en Paul Tillich. Het werk van een aantal
hedendaagse remonstrantse theologen, zoals J. Goud, K. Holtzappfel en
C. Anbeek zal worden vergeleken en gecontrasteerd met het werk van een
aantal hedendaagse cultuurfilosofen zoals Alain de Botton en Frederic
Lenoir.

Onderwijsvorm

Tutorial onderwijs afgestemd op de voorkennis van de studenten.
Dit vak wordt in beginsel gedoceerd volgens het Oxford tutorial model.
Dit houdt in dat de student veel zelfstandig doet en gericht commentaar
op zijn werk krijgt van de docent. De student bestudeert de opgegeven
literatuur zelfstandig en schrijft een aantal papers. In plaats van
colleges worden tutorialbijeenkomsten gehouden waarin met de docent
wordt gediscussieerd over de geschreven papers. Als meer dan tien
studenten het vak daadwerkelijk gaan volgen, worden de
tutorialbijeenkomsten aangevuld met werkcolleges. De nadruk op
zelfstandig werk en schrijfvaardigheid blijft gehandhaafd.

Toetsvorm

De cursus wordt afgerond door het schrijven van een zogenaamd tutorial
paper, op basis waarvan een eindgesprek plaatsvindt.

Vereiste voorkennis

Vrijzinnige en Remonstrantse Kerkgeschiedenis (G_RSKG).

Literatuur

De literatuur wordt door de docent bekend gemaakt en verspreid aan de
studenten, losse artikelen via Canvas.

Overige informatie

Ten behoeve van het goed kunnen volgen en afronden van deze cursus is
het noodzakelijk dat de student aanwezig is bij alle tutorial
bijeenkomsten. De tijdens de bijeenkomsten behandelde stof maakt deel
uit van de tentaminering.

Algemene informatie

Vakcode G_RSDOGG
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. C.W. Anbeek
Examinator dr. C.W. Anbeek
Docenten dr. C.W. Anbeek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: