Vrijzinnige en Remonstrantse Kerkgeschiedenis

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft aantoonbare kennis van belangrijke ontwikkelingen
binnen de remonstrantse geschiedenis;
• kan verbanden leggen tussen belangrijke ontwikkelingen
binnen de remonstrantse geschiedenis en ontwikkelingen binnen de
protestantse kerkgeschiedenis;
• kan verbanden leggen tussen de belangrijkste
ontwikkelingen binnen de remonstrantse geschiedenis en ontwikkelingen
binnen de rooms katholieke kerkgeschiedenis;
• heeft geleerd om kennis van de remonstrantse geschiedenis
toe te passen op hedendaagse ontwikkelingen binnen de remonstrantse
theologie;
• heeft geleerd om op academisch niveau om te gaan met
contrasterende stromingen binnen de vrijzinnige theologie en hierin een
eigen positie in in te nemen.

Inhoud vak

Deze module omvat de hele geschiedenis van het remonstrantisme, vanaf
het optreden van Jacobus Arminius tot de 21ste eeuw. Eerst wordt de
grote lijn van de geschiedenis geschetst, daarna zal in capita selecta
dieper worden ingegaan op bepaalde perioden. Het gaat hier om:
1. de beginperiode;
2. remonstranten in de Verlichting;
3. remonstranten in de tijd van het modernisme en
4. remonstranten in een seculariserende samenleving.
Verder zal een gedeelte van het programma bestaan uit een bijdrage van
prof.dr. P. Visser die in een notendop de geschiedenis van de
Nederlandse doperse beweging aan de orde zal stellen.

Onderwijsvorm

Tutorialonderwijs afgestemd op de voorkennis van de studenten.
Dit vak wordt in beginsel gedoceerd volgens het Oxford tutorial model.
Dit houdt in dat de student veel zelfstandig doet en gericht commentaar
op zijn werk krijgt van de docent. De student bestudeert de opgegeven
literatuur zelfstandig en schrijft een aantal papers. In plaats van
colleges worden tutorialbijeenkomsten gehouden waarin met de docent
wordt gediscussieerd over de geschreven papers. Als meer dan tien
studenten het vak daadwerkelijk gaan volgen, worden de
tutorialbijeenkomsten aangevuld met werkcolleges. De nadruk op
zelfstandig werk en schrijfvaardigheid blijft gehandhaafd.

Toetsvorm

De cursus wordt afgerond door het schrijven van een zogenaamd
tutorialpaper, op basis waarvan een eindgesprek plaatsvindt.

Literatuur

De literatuur wordt door de docent bekend gemaakt en verspreid aan de
studenten, losse artikelen via Canvas.

Overige informatie

Ten behoeve van het goed kunnen volgen en afronden van deze cursus is
het noodzakelijk dat de student aanwezig is bij alle tutorial
bijeenkomsten. De tijdens de bijeenkomsten behandelde stof maakt deel
uit van de tentaminering.
Deze module wordt in 2019-2020 niet aangeboden omdat er geen studenten
Master Theologie en Religiewetenschappen (3 jr) met specialisatie
Remonstranten Seminarie zijn.

Algemene informatie

Vakcode G_RSKG
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. C.W. Anbeek
Examinator
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: